Archief

header newsletter KSZ

Nieuwsbrief KSZ - december 2020 

KSZ versus Covid 19

1 - De crisis het hoofd bieden
Hoe kunnen we snel en efficiënt handelen om de maatregelen van de verschillende overheden te concretiseren? Hierop hebben we drie antwoorden: vereenvoudigen, administratieve rompslomp beperken en maximaal automatiseren van de toekenning van rechten in de sociale sector.
 

2 - Inzetten van expertise

De actoren hebben daartoe gebruik kunnen maken van operationele processen en tools die hun waarde reeds bewezen hebben. De flexibiliteit ervan laat toe om de beschikbare middelen aan te passen en te combineren, waardoor nieuwe ontwikkelingen beperkt kunnen blijven.

Vier grote pijlers:

 • Unieke identificatie van burgers en ondernemingen
 • Uitwisseling van elektronische gegevensstromen tussen partners
 • Toegang tot de belangrijkste geharmoniseerde sociale statuten via de bufferdatabank (GSS) op basis waarvan de toekenning van aanvullende rechten die verbonden zijn aan het sociaal statuut of aan een financiële situatie zodra mogelijk geautomatiseerd kunnen worden
 • Statistieken op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH) om op een efficiënte manier tegemoet te komen aan gegevensaanvragen vanwege onderzoeksinstellingen en de overheid 
   

3 - Tegemoetkomen aan de fundamentele behoeften

De verwachtingen zijn talrijk:

 • uitzonderlijke steun aan de meest kwetsbare gezinnen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden
 • steun aan ondernemingen in moeilijkheden
 • steun voor werknemers in tijdelijke werkloosheid
 • steun voor kwetsbare studenten
 • compensatievergoedingen aan kleine ondernemingen en zelfstandigen die een zware impact ondervinden van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
 • steun aan zelfstandigen, aan kleine en micro-ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht
 • steun voor een beter evenwicht tussen werk en gezin via corona-ouderschapsverlof
 • enz.
   

4 - Samenwerking

De KSZ heeft nauw samengewerkt met de openbare instellingen van sociale zekerheid en meer bepaald de RVA, het RSVZ, de RSZ en de FPD. Alle partners hebben hun middelen maximaal ingezet om hier een prioriteit van te maken.

Het eHealth-platform, het federaal Parlement, de FOD Volksgezondheid, de POD Maatschappelijke Integratie hebben allemaal een beroep gedaan op onze diensten.
Verschillende instanties binnen de deelentiteiten, zoals de VDAB, FOREM, Actiris, Brussel Economie en Werkgelegenheid – dienstenchequebedrijven, Brussel Fiscaliteit, het Vlaamse departement Financiën en Begroting, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), de Waalse overheidsdienst Economie, de Société publique de la gestion de l’eau, … hebben aanvragen bij ons ingediend.
Heel wat steden, gemeenten en OCMW’s maken gebruik van de databank Geharmoniseerde Sociale Statuten.
 

5 - Meer weten?

Op de website werd een nieuwe fiche toegevoegd: KSZ versus Covid 19

U vindt er meer informatie over:

 • de belangrijkste diensten die aangewend werden in het kader van deze crisis
 • de klantgerichte aanpak
 • de referentieberaadslagingen

 

Student Award - sociale zekerheid

1 - Klap - klap 

De grote winnaar van de laatste editie van de Student Award is Benoît Spruyt met zijn masterproef “De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: naar een veralgemening van de automatische toekenning van de sociale rechten”. Zijn werk van zeer hoge kwaliteit is het sluitstuk van een Master in Overheidsbeleid aan de Haute Ecole de la Province de Liège-Haute Ecole Libre Mosane.  We zijn Sante Broccolo, projectleider bij de KSZ, ook dankbaar voor zijn inzet. Hij heeft immers de prijswinnaar begeleid als promotor van zijn masterproef. De wedstrijd is een initiatief van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) dat jaarlijks een masterthesis of -proef beloont met een prijs met publicatie in het BTSZ.
 

2 - Interesse voor het onderwerp 

Mis het artikel van Benoît Spruyt niet dat zopas in de laatste editie van het BTSZ is verschenen.

Voor een overzicht van de inhoud, lees hieronder.

 

Grondig studiewerk over de automatische toekenning van sociale rechten door middel van de diensten van de KSZ
 

1 - Niemand wordt geacht door de wet te worden genegeerd 

Met die zin die de omvangrijke taak van de automatische toekenning van sociale rechten goed samenvat, begint het artikel van Benoît Spruyt dat zopas in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) is verschenen. Hoewel de automatische toekenning sinds meer dan twintig jaar beleidsmatig als een oplossing wordt beschouwd, laat de concrete uitwerking op zich wachten. De laatste jaren heet de KSZ van het project Geharmoniseerde sociale statuten (GSS) haar prioriteit gemaakt met de implementatie van de bufferdatabase waardoor de voordelen verbonden aan het sociaal statuut automatisch kunnen worden toegekend. De mogelijkheden voor een gebruik ervan worden steeds groter. Maar het is tijd om het tempo op te voeren.
 

2 - De cijfers spreken voor zich 

De auteur wijst met behulp van cijfers op de doeltreffendheid van de KSZ in de strijd tegen het “niet-opnemen van sociale rechten”. Om dit te bewijzen heeft hij voor 3 gemeenten de impact gesimuleerd van de toekenning van een welbepaalde vrijstelling en heeft zich daarbij gebaseerd op de gegevens die via de dienst GSS van de KSZ werden geleverd. Elke gemeentemandataris die is begaan met de strijd tegen het niet-opnemen van rechten zal daarin objectieve argumenten vinden om het beroep op de diensten van de KSZ te rechtvaardigen. Benoît Spruyt ontwijkt terloops de financiële impact op de fiscale inkomsten niet.

Impact die volgens hem wel moet worden gerelativeerd. “Uiteraard zal deze directe kost gedeeltelijk worden opgevangen door het administratieve beheer: deze automatische vrijstellingen vereisen geen menselijke tussenkomst, aangezien een computerbestand wordt gegenereerd door de KSZ en rechtstreeks wordt opgeladen in de boekhoudsoftware. Daar waar men de belastingplichtigen moest ontvangen, en soms moest vragen om terug te komen omdat ze niet in het bezit waren van hun documenten, om vervolgens de vrijstelling manueel in te geven, komt het aanslagbiljet-kohieruittreksel voortaan automatisch uit het systeem. De stad Hoei schat dat ze op die manier, wat het personeel betreft, zes maanden lang een voltijdsequivalent zal “besparen”. De gemeente Saint-Georges-surMeuse een voltijdsequivalent ten belope van twee dagen per week gedurende twee maanden. Wij zijn er overigens van overtuigd dat de directe kosten nog verder zullen dalen door de vermindering van de terugvorderingsgevallen als gevolg van de nietbetaling van de belastingen. Maar onze gesprekspartners beschikken in dit stadium niet over voldoende teruggang om dit te staven, dus blijft dit enkel een hypothese.” (uittreksel p.576)
 

3 - Naast een automatische toekenning van de sociale rechten 

Benoît Spruyt die vandaag verantwoordelijke is voor de financiële dienst en tevens administratief verantwoordelijke voor de maatschappelijke steun bij het OCMW van Herstal, werkt er sinds 17 jaar dagelijks aan. Door zijn werk op het terrein stelt hij zich de vraag wat een OCMW zou kunnen doen indien hij de diensten van de KSZ proactief zou kunnen gebruiken om een fundamenteel recht zoals een maatschappelijke steun die niet zou zijn aangevraagd te kunnen toekennen. De auteur sluit zijn analyse af met een paar denkpistes waarin hij tevens wijst op de onderbenutting van de reeds bestaande tools. 
 

4 - Wat wil je doen? 

Het artikel van Benoît Spruyt lezen dat in het BTSZ is verschenen.

Het project "geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten" (GSS) ontdekken.