GSS: gemeenten en provincies

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Uw gemeente/provincie heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt gemeenten/provincies de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente/provincie behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in het provincie- of gemeentereglement.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Er dient een specifieke en volledig ingevulde aanvraag te worden ingediend. Deze aanvraag omvat:

1° het ingevulde GSS-aanvraagformulier voor de gemeenten/provincies (zie document hiernaast)

 • met een duidelijke vermelding van de betrokken sociale statuten (zie de lijst van beschikbare statuten hiernaast)
 • met vermelding van de datum waarop de controle van de sociale statuten moet starten
 • met vermelding van de contactgegevens van de softwareleverancier die het inputbestand zal leveren

2° een kopie van het gemeente-/provinciereglement met betrekking tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel, die voldoende expliciet is

 • met een beschrijving van de toekenning van de aanvullende rechten
 • met een beschrijving van de procedure inzake gegevensverwerking

De schriftelijke aanvraag dient te worden verzonden naar mevrouw Sanne Miseur

 • External@ksz-bcss.fgov.be
 • Afdeling "Programma-, Project- en Klantenbeheer"
  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  Willebroekkaai 38
  1000 Brussel

Voor een spoedige behandeling moet de aanvraag tijdig bij de KSZ worden ingediend.

Machtiging 

De KSZ heeft een algemene machtiging gekregen voor de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeenten en provincies.
Deze mededeling gebeurt uitsluitend in het kader van de automatische toekenning van aanvullende voordelen.

Krachtens deze algemene machtiging kan de KSZ persoonsgegevens meedelen aan de gemeenten en provincies voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden in de beraadslaging toegelicht.

Ondertekening van de overeenkomst

Tussen elke gemeente of provincie en de KSZ wordt een overeenkomst afgesloten.

Vooraleer de overeenkomst kan worden uitgevoerd, wordt er aan de gemeente of provincie gevraagd om:

 • aan de KSZ het bewijs van de bespreking van de overeenkomst door de gemeente- of provincieraad te bezorgen;
 • de contactgegevens mee te delen van de "technische verantwoordelijke" van de gemeente/provincie of van het informaticaservicebureau dat de verwerking van de gegevens uitvoert voor de gemeente of provincie.

Veiligheidsaspecten

Het programma van de KSZ controleert of de personen opgenomen in het bestand van de gemeente/provincie (lijst met INSZ’s) wel degelijk in de gemeente/provincie wonen. Deze controle wordt verricht op basis van de postcode.

Bij een verwerping van de aanvraag als gevolg van een vorm-, veiligheids- of identificatiecontrole dient de aanvraag eventueel opnieuw te worden ingediend..

Beschrijving van de elektronische uitwisseling

Na ontvangst van het volledige dossier en van de ondertekende overeenkomst zal de KSZ de technische documentatie bezorgen aan de softwareleverancier die in de aanvraag aangeduid is en kan de uitwisseling van bestanden tussen de gemeente/provincie en de KSZ worden georganiseerd.

Concreet bezorgt de gemeente/provincie aan de KSZ een bestand met de inwoners van de gemeente/provincie die potentieel in aanmerking komen voor de maatregel. De gemeente/provincie verbindt zich ertoe enkel de INSZ’s mee te delen van de personen die in het betrokken jaar in de gemeente/provincie woonden. Op basis hiervan duidt de KSZ voor elk van deze inwoners aan of die al dan niet aan de voorwaarden beantwoordt om de betrokken maatregel te genieten.

Kostenregeling

De totale kostprijs voor de ontwikkeling en het gebruik van deze toepassing is gelijk aan de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de dienst verleend werd, vermenigvuldigd met het aantal nuttige inputberichten van de gemeente, stad of provincie. De huidige minimumkostprijs bedraagt € 395 en de huidige maximumkostprijs € 3.910, rekening houdend met het feit dat de eenheidsprijs van een bericht vastgelegd wordt halverwege april van het jaar waarin de dienst verleend wordt (BTW is niet van toepassing).

De KSZ zal het meegedeelde bestand zo snel mogelijk verwerken en vervolgens aan de gemeente/provincie een schuldvordering sturen waarin de berekeningswijze van het verschuldigde bedrag verduidelijkt wordt.

Het bedrag dient te worden gestort op de rekening nr. 001-1950055-43 van de KSZ binnen de 60 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de schuldvordering.

Contactpersoon

Als u meer informatie wenst over de te volgen procedure voor dit project, over de stand van zaken van uw dossier of over de concrete gegevensuitwisseling, kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Sanne Miseur
Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
tel. 02-741 84 02
e-mail: External@ksz-bcss.fgov.be.

vrijstellingen en toekening aanvullende voordelen (nieuwe contracten)