Documentatie

Diensten Description Document
EmployerAttestation Op basis van het RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of het uniek ondernemingsnummer kunnen de basisidentificatiegegevens van de werkgever opgevraagd worden en de beroepssector waarin de werkgever actief is. XSD-schema's EmployerConsultation (versie van 10/10/2006)
EmployerList Alfabetische opzoeking in het werkgeversrepertorium. Met deze raadpleging kan men op basis van de naam of het adres van een werkgever zijn RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer achterhalen.
FamilyComposition Deze dienst laat toe om de gezinssamenstelling van een persoon te raadplegen. Gebruikershandleiding FamilyComposition (versie 1.1. van 11/05/2007) FamilyComposition XSD (versie van 13/07/2007)
HealthCareInsurance De dienst HealthCareInsurance laat toe om het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor de sociaal verzekerde rechtstreeks online te raadplegen bij de ziekenfondsen. Voor meer informatie over deze dienst, gelieve contact op te nemen met de dienst Programma-, project- en klantenbeheer: External@ksz-bcss.fgov.be
Hermes Functionele analyse (normale gevallen) van het Hermes-project (document in het Frans - versie van 04/07/2007) Gebruikershandleiding (versie van 21/04/2008) XSD-documentatie van het Hermes-project
HermesAmountPeriod Pensioenbedragen per periode  
HermesBestYear Jaren rustpensioen zelfstandige die voordeliger zijn dan de jaren rustpensioen werknemer voor het uit echtgescheiden werknemerspensioen  
HermesCareer Loopbaan  
HermesFamilyAmount Bedragen gezinspensioen / pensioen alleenstaande  
HermesFamilyRights Bedragen en soort voordeel  
HermesFileExists Controle van het bestaan van een pensioendossier  
HermesFileVerification Controle van het bestaan van een loopbaan voor de echtgenoot  
HermesFraction Loopbaanbreuk in kader van minimumpensioen  
HermesHasRetirement Controle van het bestaan van een rustpensioen  
HermesPublicRights Informatie over het recht  
HermesSalariedRights Informatie over het recht  
IdentifyPerson Deze dienst laat toe om een persoon te identificeren en informatie over deze persoon te verkrijgen.  
IncreasedAllowance Ce service génère un fichier batch XML avec le résultat d'un contrôle du droit à l'intervention majorée pour toutes les personnes qui dans le répertoire  des référence de la BCSS sont connues de l'assurance soins flamande à une certaine date de référence, normalement le 1er janvier de l'année de la demande
ManageInscription Deze dienst laat toe om een persoon in te schrijven in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een bepaalde hoedanigheidscode, een specifieke periode en een welbepaalde sector.  
ManagePerson Deze dienst laat toe om de personen in het KSZ-register aan te maken en te wijzigen. Gebruikershandleiding ManagePerson (versie van 07/03/2008) ManagePerson XSD (versie van 06/10/2006)
Mutations sender Deze dienst laat toe om de mutaties van het KSZ- en Rijksregister te ontvangen. Gebruikershandleiding (versie van 05/06/2008)
PersonHistory Deze dienst laat toe om de historieken van persoonsgegevens op te vragen uit het KSZ- en Rijksregister. Op dit ogenblik kan men de historische situatie opvragen van: de naam, de geboorte, het geslacht, de burgerlijke staat, de nationaliteit, het overlijden, het adres, de gezinssamenstelling. Elke opzoeking geeft de huidige situatie en alle beschikbare historische gegevens uit beide registers. Gebruikershandleiding PersonHistory (versie van 19/07/2007) PersonHistory XSD (versie van 18/06/2007)
ReferenceManager Deze dienst laat toe om opvragingen te doen in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een andere sector dan de eigen sector en voor een bepaald INSZ. Gebruikershandleiding ReferenceManager (versie van 17/07/2008) ReferenceManager XSD (versie van 24/04/2008)
ReplaceIdentification Deze dienst laat toe om een INSZ-nummer van de KSZ (cfr. BIS-nummer) te vervangen door een ander nummer, dat een BIS-nummer of een rijksregisternummer kan zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men vaststelt dat eenzelfde persoon verschillende BIS-nummers toegewezen kreeg.
De vervanging wordt onderworpen aan verschillende controles. Afhankelijk van het resultaat van deze controles wordt de vervanging al dan niet (onmiddellijk) uitgevoerd. Gebruikershandleiding ReplaceIdentification (versie van 09/11/2007) ReplaceIdentification XSD (versie van 05/12/2005)
SupplementaryBenefits Aanvullende rechten. Bepaalde statuten binnen de sociale zekerheid (leefloon, persoon met een handicap, integratietegemoetkoming ouderen,…) geven soms recht op een aanvullend voordeel buiten de sociale zekerheid (sociaal tarief, belastingvrijstelling,…). Deze dienst laat toe het recht op automatische wijze te controleren en papieren attesten te verminderen of zelfs af te schaffen. Gebruikershandleiding Aanvullende rechten (versie van 26/10/2006) ManagePerson XSD (versie van 20/02/2006)