Wat zijn de projecten en realisaties ?

Het portaal van de sociale zekerheid

De inspanningen die gedurende meerdere jaren geleverd werden voor de reorganisatie van de gegevensstromen binnen de sociale zekerheid (back-office) en voor de ontwikkeling van het portaal van de sociale zekerheid, werden beloond. In het Europese rapport over de stand van zaken met betrekking tot het e-government binnen de Europese Unie, kreeg het socialezekerheidsportaal een 'best practice'-vermelding voor de combinatie van de back-office integratie en een e-portaal (front-office).

Het portaal van de sociale zekerheid kunt u raadplegen via volgend adres: http://www.sociale-zekerheid.be.

E-government in de sociale zekerheid

De regering pleit voor een administratieve vereenvoudiging van de verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van de instellingen van sociale zekerheid. Het project dat deze aanpak concretiseert, heeft als naam 'e-government in de sociale zekerheid'.

Het project wordt geleid door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) in samenwerking met de instellingen van sociale zekerheid (primair en secundair netwerk) en de sociale partners.

E-government in de sociale zekerheid is gebaseerd op de vaststelling dat de bedrijven in het kader van de sociale zekerheid herhaaldelijk verzocht worden gegevens mee te delen aan verschillende instellingen van sociale zekerheid, waarbij het dan vaak gaat om identieke gegevens. Daarbij komt nog dat alle instellingen van sociale zekerheid beschikken over een aantal aangifte- en inlichtingenformulieren die slechts ingevuld kunnen worden aan de hand van lijvige instructies. Kortom, telkens wordt de werkgever verzocht gegevens in te vullen met betrekking tot de sociaal verzekerden die hij al eerder meegedeeld heeft onder een andere vorm, hetzij in de driemaandelijkse aangifte, hetzij in een ander specifiek aangifteformulier.

Het e-governmentproject van de sociale zekerheid voorziet in de invoering van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid. Dit project beoogt een rationalisering van de informatie-inzameling (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), een uniformisering van de instructies en een vermindering van het aantal formulieren.

Het e-government in de sociale zekerheid omvat drie grote luiken :

  • de veralgemening van de elektronische aangifte van tewerkstelling (DIMONA)
  • de veralgemening van een elektronische en multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA)
  • de vereenvoudiging en informatisering van de aangifte van sociale risico's (DRS)

De elektronische toegang tot informatieservers

Via de KSZ hebben de instellingen van sociale zekerheid toegang tot informatieservers die in feite gegevensbanken zijn.

Bijvoorbeeld

  • Doordat ze toegang hebben tot het Rijksregister kunnen de instellingen, voor de personen waarvan zij een dossier beheren, gebruik maken van het rijksregisternummer en van de negen wettelijke gegevens die in deze gegevensbank geregistreerd zijn.

Het netwerk

Het netwerk verbindt ongeveer 3000 instellingen met elkaar die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid. De KSZ werkt verder aan de uitbreiding van het netwerk tot de overheidsdiensten en overheidsinstellingen van de Gewesten en Gemeenschappen.

Het gedecentraliseerde samenwerkingsmodel voor het beheer van de informatie dat aangenomen werd door de socialezekerheidssector kan verder toegepast worden in tal van andere sectoren.

Zo heeft men voor het e-government op federaal niveau ook gekozen voor het model van het Kruispuntbanknetwerk en de decentralisering van gegevens met een responsabilisering van de diverse overheden.

De uitwisseling van elektronische attesten

In totaal werden in 2018 via het netwerk meer dan 1,2 miljard berichten uitgewisseld tussen de instellingen van sociale zekerheid. Deze berichten vervangen een even groot aantal papieren attesten en de doorlooptijd ervan bedraagt slechts enkele seconden.

Ondersteuning van het onderzoek en van het sociaal beleid

De KSZ neemt deel aan onderzoek dat nuttig is voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Zij kan sociale gegevens inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid, deze gegevens samenvoegen en ze vervolgens meedelen aan de betrokken onderzoekscentra of overheden.