Privacy Notice

Versie mei 2018

I. Bescherming van uw persoonsgegevens

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), gelegen in de Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

De KSZ handelt in het kader van haar wettelijke opdrachten zoals bepaald in hoofdstuk II van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990. 

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

III. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken twee categorieën van gegevens:

  • sociale persoonsgegevens
  • identificatiegegevens

IV. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die wettelijk ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

De KSZ zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan derden voor direct marketing doeleinden.

V. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgevingen inzake sociale zekerheid.

VI. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.
Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.
Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: dpo@ksz-bcss.fgov.be

VII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De KSZ heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van de KSZ dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.