Klassieke A1 stromen

Op deze pagina vindt u de generieke documentatie met betrekking tot Klassieke A1-stromen, onder meer de lijst met de hoedanigheidscodes, de sectorenlijst en de lijst met returncodes.

Vademecum bij het in productie stellen van KSZ-stromen

Dit document wil de verschillende etappes beschrijven van de testcyclus bij een gegevensstroom die over de KSZ verloopt. Het document begint met het schetsen van een kader, hoofdstuk 5 vat de eigenlijke testcyclus samen en helemaal achteraan werden een lexicon en nuttige verwijzingen naar de website opgenomen.

Bedoeling is een leidraad te bieden aan een meer gespecialiseerd publiek van voornamelijk informatici (analisten, programmeurs….), die aan de hand hiervan de testen zo grondig mogelijk zouden moeten kunnen uitvoeren, met een maximale slaagkans voor de overgang naar de productiefase tot gevolg.

Dit document heeft betrekking op gegevensstromen die gebruik maken van de bestaande architectuur van de KSZ; deze tekst kan echter ook worden gebruikt als leidraad voor gegevensstromen die gebruik maken van andere architecturen.

Uitwisselingsmethoden van de berichten

In dit document wordt beschreven op welke wijze berichten kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende instellingen via de KSZ. Berichten kunnen zowel in batch, online of in een combinatie van beide worden uitgewisseld.

Gebruik van de technische documentatie van de berichten in in house file

Dit document is bestemd voor iedereen die de Edifact/IHFN-documentatie van de berichten van de Kruispuntbank moet gebruiken. Het zal hen in staat stellen om de basissyntaxis beter te begrijpen. U krijgt toelichting over de organisatie van de gegevens binnen de berichten.

Principes van de mailboxverwerking

Praktisch hulpmiddel met betrekking tot de functionaliteiten van de mailbox verwerking bij de KSZ, d.w.z. alle gegevensuitwisselingen in batch binnen het netwerk van de sociale zekerheid.

Werking generieke stromen

Deze documenten geven een beschrijving van de werking van de generieke stromen 'M' en 'Z'.

Prefix

Algemene beschrijving A1-prefix

Dit document geeft een beschrijving, per zone, van het A1-prefix zodat de gebruiker gemakkelijker het prefix kan invullen of interpreteren.

Layout A1-prefix

Overzicht codelijsten betreffende A1-prefix

Overzicht van de mogelijke waarden van een aantal codes zoals men die ook gebruikt in het A1-prefix

Returncodes (foutcodes)