Overzicht gegevensbescherming

Belang van gegevensbescherming

Instellingen krijgen heel wat gevoelige informatie binnen over burgers waarmee voorzichtig moet omgesprongen worden. Bij de toetreding tot het netwerk van de Kruispuntbank, komen verplicht na te leven minimale veiligheidsnormen kijken. Iedere instelling van sociale zekerheid moet er immers voor zorgen dat er binnen de instelling vertrouwelijk met persoonsgegevens en dossiers wordt omgesprongen.

Toepassing

De policy werkgroep informatieveiligheid heeft minimale normen (MNM) opgesteld, geïnspireerd op internationaal erkende standaarden. Deze MNM hebben tot doel de veiligheidsregels en de controlemiddelen erop te versterken, teneinde het algemene veiligheidsniveau van alle instellingen van sociale zekerheid te garanderen.

Het proces bundelt alle basisbestanddelen omtrent de veiligheid van het netwerk op een professionele manier. Deze aanpak is wezenlijk voor de organisatie en de uitwisseling van informatie tussen de sociale instellingen. De aspecten, geïnspireerd op de ISO 27XXX normen, vormen de basis van waaruit een functionaris voor gegevensbescherming zijn analyse van de risico’s en bedreigingen uitvoert met betrekking tot de hem/haar omringende informatiesystemen en -structuren.

Wetgevend kader

EU GDPR

Wet Informatieveiligheidscomité

Wet oprichting Kruispuntbank + KB 12/08/1993