Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

aria.skip-to-content

Wij coördineren de informatie-uitwisseling met betrekking tot uw sociale zekerheid

Over de KSZ

Nieuws

Meer nieuws

IVC - wijziging KSZ-wet

14/12/2023

In principe komt het IVC één keer per maand bijeen. Na afloop van de vergadering kan de bevoegde minister, als hij vaststelt dat een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Kruispuntbankwet en van elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, binnen tien werkdagen volgend op de vergadering van het informatieveiligheidscomité op een gemotiveerde wijze en met inachtneming van de geldende wetgeving aan het informatieveiligheidscomité opleggen om de beraadslaging aan te passen op de punten die hij aangeeft. De beraadslagingen treden na deze termijn in werking, tenzij de bevoegde minister voor het verstrijken van deze termijn laat weten dat de beraadslaging niet moet worden aangepast. Na de inwerkingtreding van de beraadslagingen brengt het informatieveiligheidscomité verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en ter informatieve titel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het IVC

Kerncijfers


1,8 miljard

In totaal werden in 2023 via het netwerk meer dan 1,8 miljard berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector.

zie de trend

3.000

Het netwerk verbindt ongeveer 3000 instellingen die zijn belast met de sociale bescherming

99,17 %

van de ondervragingen, ontving de KSZ een antwoord van de leverende instelling binnen de 2 seconden.

Posts

Alle posten

Communicatiecampagne MyBEnefits

22/06/2023

Mijn sociale voordelen binnen handbereik - Iedereen moet kunnen sporten - Iedereen heeft recht op ontspanning. Deze drie slogans vormen de kern van de communicatiecampagne rond MyBEnefits die de KSZ gelanceerd heeft. De bedoeling is om het potentieel van MyBEnefits in de strijd tegen de non-take-up van sociale rechten in de verf te zetten en de voordelen te belichten die voor kwetsbare groepen beschikbaar zijn in de sector van sport en vrije tijd in de ruime zin.

Vrijwillige fusie van gemeenten - Impactanalyse van de KSZ

16/06/2023

Naar aanleiding van de aangekondigde fusie van gemeenten op 1 januari 2025 vindt u hierbij de aandachtspunten en een korte beschrijving van de impact in de sociale zekerheid, meer bepaald wat betreft het garanderen van de continuïteit in gegevensmededelingen aan instellingen binnen en buiten de sociale zekerheid met tussenkomst van de Kruispuntbank en het toekennen van rechten door die instellingen.