Documentatie

Op deze pagina vindt u de specifieke documentatie met betrekking tot de stromen.

documentation.search.filter.label


DienstBeschrijvingDocument(en)
CareerBreak

de dienst CareerBreak laat de uitwisseling van gegevens inzake loopbaanonderbrekingen toe tussen de verschillende regionale diensten-integratoren en de RVA via de KSZ

CareNeedsNotifications

de dienst CareNeedsNotifications is bedoeld om notificaties te verzenden om VSB toe te laten :

  1. het recht op terugbetaling toe te kennen aan personen met een ernstige handicap die aangesloten zijn bij deze Vlaamse zorgverzekering
  2. het basisondersteuningsbudget te betalen aan personen met een handicap jonger dan 26 jaar die recht hebben op een integratietegemoetkoming met minstens 12 punten autonomieverlies
CBSSPersonInfoGroupService

de dienst CBSSPersonInfoGroupService laat toe om, op basis van het INSZ van een persoon, subgroepen van wettelijke persoonsgegevens van die persoon op te halen uit de KSZ-registers
3 types van opzoekingen zijn mogelijk:

  1.  actuele persoonsgegevens 
  2.  historiek van de persoonsgegevens
  3.  de situatie van de persoonsgegevens op een bepaalde datum
CbssPersonService

de dienst CbssPerson laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, in de KSZ-registers de persoonsgegevens van een persoon op te halen, nieuwe dossiers aan te maken, persoonsgegevens te wijzigen of vervangingsvoorstellen te doen
5 functionaliteiten zijn beschikbaar :

  1.  opzoeken op INSZ (searchPersonBySsin),
  2.  fonetische opzoeking (searchPersonPhonetically),
  3.  bijwerking persoonsgegevens in de KSZ-registers (update),
  4.  registratie van een nieuwe BIS-persoon (registerPerson),
  5.  vervanging van een INSZ van een BIS-persoon door een ander INSZ (replaceSsin)

 

ChildBenefits

de dienst ChildBenefits  laat toe de geregionaliseerde kinderbijslagdossiers te raadplegen

ConsultA036OfPCSA

de dienst ConsultA036OfPCSA laat de raadpleging van het multifunctioneel attest bij de POD-MI toe

ConsultPensionRegister

de dienst ConsultPensionRegister laat toe het pensioenkadaster te raadplegen
3 types van raadpleging zijn mogelijk: 1) de rechten, 2) de rechten + een minimum aan betalingsgegevens, 3) de rechten + een maximum aan betalingsgegevens

 

DIMONA_Mutations

de dienst DIMONA_Mutations laat toe de Dimona-mutaties volgens de LDM-standaard (LotDeMessage) door te sturen naar de partners die Dimona-mutaties wensen te ontvangen

DimonaConsultation

de dienst dimona_consultation laat toe de DIMONA-gegevens bij de RSZ te raadplegen 

DmfaConsultationService

de dienst dmfa_consultation laat toe de DmfA-database bij de RSZ te raadplegen 

EBoxMessagede eBoxMessage-diensten waarmee verzenders (organisatie, instelling) berichten kunnen publiceren of ter beschikking stellen aan burgers
EnterpriseRegister

het doel van de dienst EnterpriseRegister is het ophalen van wettelijke informatie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)

FamilyCompositionNotifications

de dienst FamilyCompositionNotifications laat de publicatie van notificaties toe m.b.t.  de gezinssamenstelling van personen die gekend zijn in het rijksregister

FamilyCompositionService

de dienst FamilyCompositionService laat toe de gezinssamenstelling van de personen in het rijksregister en de KSZ-registers te raadplegen; de persoon voor wie de gezinssamenstelling opgevraagd wordt moet niet noodzakelijk het gezinshoofd zijn

FiliationNotifications for childbirth

de dienst FiliationNotifications for childbirth laat toe om notificaties te versturen m.b.t. personen met een pasgeborene

FiliationService

met de dienst FiliationService kunnen de persoonsgegevens in het Rijksregister worden geconsulteerd die betrekking hebben tot de afstamming

ForeignerSituationService

de dienst ForeignerSituation laat toe om voor vreemdelingen de beroepskaarten en arbeidskaarten te raadplegen alsook "speciale" informatie (bijvoorbeeld de reden van het verblijf)

HandichildNotifications

Deze dienst maakt de uitwisseling van informatie tussen de actoren van het "HandiChild"-project mogelijk, teneinde de mededeling van attesten van kinderen met een handicap aan de VSB te automatiseren

HandiServiceV1

de dienst HandiServiceV1 laat toe om à la carte informatieblokken die door de DGPH worden beheerd te verkrijgen en om beperkte gegevensgroepen te verkrijgen

HandiServiceV2

de dienst HandiServiceV2 biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen om de informatie met betrekking tot de aanvragen en erkenningen van een handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd te raadplegen

HDIAllowance

de dienst HDIAllowance biedt de mogelijkheid aan het RIZIV om de gegevens inzake periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte (of andere inactiviteit) te raadplegen op kwartaalbasis.

HealthCareInsuranceService

de dienst HealthCareInsuranceService webservice laat toe om à la carte informatieblokken op te vragen m.b.t. verzekeringsgegevens die door de ziekenfondsen (verzekeringsinstellingen) beheerd worden

HolidayAttestation

de dienst HolidayAttestation laat de raadpleging toe van de attesten inzake jaarlijkse vakantie van de arbeiders zoals meegedeeld door de vakantiefondsen    

IdentityDocumentService

de dienst IdentityDocumentService laat toe om in het rijksregister de gegevens inzake identiteitsdocumenten te raadplegen

InscriptionService

de dienst InscriptionService laat klanten toe om hun inschrijvingen in het personenrepertorium te raadplegen en aan te passen, met de mogelijkheid om een beperkte set van wettelijke gegevens te laten valideren bij het toevoegen van inschrijvingen