Overzicht

Back to Work

Algemene informatie

De federale overheid wil de professionele re-activatie van langdurig zieken vereenvoudigen voor zover de re-integratie van deze personen kan worden overwogen gelet op hun resterende capaciteiten. Dit project “Back to Work” genaamd, werd medio 2017 in productie genomen.

Hieronder het schema van het re-integratietraject voor werknemers

 • De werknemer zelf of (mits zijn toestemming) zijn behandelend arts dient een verzoek bij de arbeidsarts in.
 • De adviserend arts van het ziekenfonds gaat ten laatste twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid na of de betrokkene in aanmerking komt voor re-integratie. Als dit het geval is, maakt hij het dossier over aan de arbeidsarts.
 • In overleg met de adviserend arts van het ziekenfonds, de langdurig zieke, de behandelend arts en – in voorkomend geval – de arbeidsarts en de werkgever wordt een re-integratieplan voor de betrokkene opgesteld.  

De werkgever kan ook vragen om een re-integratietraject op te starten voor een van zijn werknemers ten vroegste vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid.

Een re-integratietraject voor arbeidsongeschikten zonder arbeidsovereenkomst is ook voorzien. In dat geval neemt de adviserend arts van het ziekenfonds de beslissing in overleg met de behandelend arts.

Gebruik

Beschrijving van de uitwisselingen binnen het netwerk van de sociale zekerheid via de KSZ

Voor het welslagen van dit project is het noodzakelijk om een goede uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende actoren te garanderen.

Het ziekenfonds van de arbeidsongeschikte beschikt al via het inlichtingenblad over enkele persoonsgegevens aangaande de werkgever en de tewerkstelling van de betrokkene. Om het proces van re-integratie op te starten moet de adviserend arts van het ziekenfonds het dossier kunnen overmaken aan de bevoegde arbeidsarts van de werkgever.
Voor een correcte communicatie tussen de adviserend arts van het ziekenfonds en de bevoegde arbeidsarts van de werkgever moet het eHealth-platform weten welke interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bevoegd is voor de behandeling van het dossier van de betrokken arbeidsongeschikte werknemer.
Hiertoe moet het eHealth-platform per betrokkene de identiteit van de werkgever en de identiteit van de bevoegde arbeidsarts kunnen achterhalen.

Via de KSZ krijgt het eHealth-platform toegang tot persoonsgegevens uit de DIMONA-persoonsgegevensbank (persoonsgegevens uit de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling over de relatie werkgever-werknemer) en persoonsgegevens van Co-Prev (de sectororganisatie van de Belgische externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) en de bevoegde gefedereerde instanties (voor wat betreft de interne bedrijfsgeneeskundige diensten).

Indien de werkgever/werknemer het initiatief neemt om een re-integratieplan op te starten, moet de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk contact kunnen opnemen met het ziekenfonds van de betrokkene. Hiertoe zoekt de bevoegde (externe/interne) dienst de identiteit en de contactgegevens van de adviserend arts van het ziekenfonds van de betrokkene in het systeem op aan de hand van diens identificatienummer van de sociale zekerheid.

De persoonsgegevens die via de KSZ aan het eHealth-platform worden meegedeeld blijven beperkt tot

 • het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene
 • het ondernemingsnummer van de werkgever
 • de begindatum van de tewerkstelling
 • de einddatum van de tewerkstelling
 • het ondernemingsnummer van de preventiedienst
 • het type preventiedienst (intern of extern)
 • de begindatum van de aansluiting
 • de einddatum van de aansluiting
 • het ondernemingsnummer van het ziekenfonds

Technische documentatie

Webservice

eHealthAttributesService

Voorwaarde - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslaging

 • nr 16/108