Overzicht

DmfA

Algemene informatie

Elke werkgever doet elk kwartaal een " Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte" (DmfA) bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met daarin de loon- en arbeidstijdgegevens van al zijn werknemers. Voor elke aangifte maakt de RSZ per persoon een attest aan met deze loon- en arbeidstijdgegevens.

Gebruik

De KSZ staat in voor de automatische verdeling van deze attesten naar de socialezekerheidsinstellingen en eventuele instellingen buiten het netwerk van de sociale zekerheid. Dit worden mutaties genoemd. Deze attesten kunnen door alle instellingen gebruikt worden dankzij de vereenvoudiging en afstemming van het begrippenkader in de sociale zekerheid.

De attesten van een kwartaalaangifte blijven na verspreiding raadpleegbaar voor alle instellingen die daar in het kader van hun opdracht behoefte aan hebben. Deze consultatie gebeurt op basis van het INSZ. Als dit INSZ niet gekend is kunnen de instellingen op basis van een RSZ(PPO)-nummer of het uniek ondernemingsnummer, de loonstaten raadplegen en zo een overzicht van de werknemers (met hun INSZ) bij een werkgever verkrijgen. Met behulp van het INSZ van een werknemer kunnen dan zijn attesten geraadpleegd worden.

Dezelfde berichten worden gebruikt om gegevens van de RSZ en de RSZPPO uit te wisselen via het netwerk. De instellingen die informatie ontvangen van zowel de RSZ als de RSZPPO kunnen door middel van een meegegeven code een duidelijk onderscheid maken tussen gegevens afkomstig van beide instellingen.

Technische documentatie

Webservices

Klassieke A1-stromen

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens DmfA moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen in verband met DmfA-gegevens