Overzicht

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

Algemene informatie

Elke werkgever moet over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk beschikken of een beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) voor de taken die hij niet zelf kan vervullen. Deze EDPB’s zijn in de vzw Co-Prev ondergebracht (www.co-prev.be).

Gebruik

Via het informaticasysteem COPREV kan elke EDPB automatisch gegevens m.b.t. de werkgevers en gegevens m.b.t. de werknemers van zijn aangesloten werkgevers ontvangen.

Deze gegevens zijn afkomstig:

 • van het werkgeversrepertorium van de RSZ; aan de hand van deze gegevens kunnen de mutaties van de werkgevers worden opgevolgd: adreswijziging, wijziging van het inschrijvingsnummer bij de RSZ, van het KBO-nummer, van de NACE-code, …;
 • van de DIMONA en het personeelsbestand; om de gegevens m.b.t. de werknemers van een werkgever te kennen en de in- en uitstroom van werknemers, uitzendkrachten en studenten op te volgen: statuut van de werknemer, arbeidsregeling, begin van de tewerkstelling, …;
 • van het Rijksregister en de KSZ-registers: INSZ, naam en voornaam, geboortedatum en –plaats, adres, overlijden van een werknemer … (de wettelijke gegevens);
 • en van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) in het kader van het actieplan PHARAON dat het aantal arbeidsongevallen wil verminderen, teneinde de betrokken EDPB te verwittigen in geval van een arbeidsongeval, en deze meer bepaald in staat te stellen zijn verplichting inzake het onderzoeken van het ongeval en het indienen van een verslag binnen de 10 werkdagen na een ernstig arbeidsongeval na te komen.

Bij de overdracht van deze informatie naar de betrokken EDPB worden, naast het verwijzingsrepertorium van de KSZ, twee gegevensbanken gebruikt die specifiek zijn voor COPREV:

 • de DB Ontvangers van de RSZ, om de relaties tussen EDPB en werkgevers op te slaan en te beheren;
 • het repertorium “Biip” van het secundaire netwerk COPREV van de KSZ, om de relatie tussen werknemer en EDPB te beheren en de gepaste overdracht in functie van de professionele situatie op een welbepaalde datum mogelijk te maken.

Via de dienst Web Employer Attestation ontvangen de EDPB’s automatisch de mutaties van het RSZ-repertorium (bericht A701).
Bovendien ontvangt elke EDPB de gegevens m.b.t. de werknemers van de werkgevers die bij de EDPB zijn aangesloten:

 • de mutatie van het Rijksregister en van de KSZ-registers met behulp van de dienst Web Person Information;
 • een melding van het begin of einde van de arbeidsovereenkomst van een werknemer bij een werkgever (of melding van de wijziging van bepaalde gegevens van de werknemer of werkgever) aan de hand van het bericht A950 en de dienst Web PersonnelFile;
 • en een melding m.b.t. een arbeidsongeval.

Om deze overdracht naar de EDPB mogelijk te maken, brengt de EDPB het systeem op de hoogte van elke inschrijving en uitschrijving van een werkgever via het bericht A960. De invoer van een nieuwe werkgever omvat de volgende stappen:

 • de RSZ, die het bericht ontvangt, registreert de relatie tussen de DB ontvangers en maakt ze aan de KSZ over;
 • de KSZ stuurt vervolgens een ondervraging L950 naar de RSZ m.b.t. deze werkgever en ontvangt als antwoord de gegevens van elk van zijn werknemers; ze worden geïntegreerd in de sector COPREV in het verwijzingsrepertorium van de KSZ en de relatie werknemer-EDPB wordt geregistreerd in het repertorium “Biip” met andere nodige informatie voor de overdracht;
 • de betrokken EDPB ontvangt van de KSZ een bevestiging van A960 via de dienst Web PreventionServiceAffiliation, evenals de gegevens m.b.t. de werknemers via de dienst Web PersonnelFile (of EmployerWithoutEmployees als er geen werknemers zijn).

Technische documentatie

Webservices

 • EmployerAttestation
 • PersonInformation
 • PersonnelFile
 • PreventionServiceAffiliation
 • EmployerWithoutEmployees

A1-stromen

Voorwaarde - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.