Overzicht

GSS : OCMW's

Te ondernemen stappen

Uw OCMW heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt het OCMW de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in de OCMW-reglementering.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Er dient een specifieke en volledig ingevulde aanvraag te worden ingediend. Deze aanvraag omvat:

1° het ingevulde GSS-aanvraagformulier voor de OCMW’s (zie document hiernaast)

 • met een duidelijke vermelding van de betrokken sociale statuten (zie de lijst van beschikbare statuten hiernaast)
 • met vermelding van de datum waarop de controle van de sociale statuten moet starten
 • met vermelding van de contactgegevens van de softwareleverancier die het inputbestand zal leveren

2° een kopie van de officiële beslissing van de OCMW-raad met betrekking tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel, die voldoende expliciet is

 • met een beschrijving van de toekenning van de aanvullende rechten
 • met een beschrijving van de procedure inzake gegevensverwerking

3° een schriftelijke verklaring, ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, waarbij het OCMW zich ertoe verbindt het gebruikersreglement na te leven (zie document hiernaast).

De schriftelijke aanvraag dient te worden verzonden naar mevrouw Sanne Miseur

 • External@ksz-bcss.fgov.be
 • Afdeling "Programma-, Project- en Klantenbeheer"
  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  Willebroekkaai 38
  1000 Brussel

Voor een spoedige behandeling moet de aanvraag tijdig bij de KSZ worden ingediend.

Machtiging 

De KSZ heeft een algemene machtiging gekregen voor de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de OCMW's. Deze mededeling gebeurt uitsluitend in het kader van de automatische toekenning van aanvullende voordelen.

Krachtens deze algemene machtiging kan de KSZ persoonsgegevens meedelen aan OCMW's voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden in de beraadslaging toegelicht.

Gebruikersreglement

De officiële aansluiting van het OCMW bij het gebruikersreglement is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van de KSZ-diensten. Deze aansluiting wordt bekrachtigd in een schriftelijke verklaring, ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Veiligheidsaspecten

Het programma van de KSZ controleert of de personen opgenomen in het bestand van het OCMW (lijst met INSZ’s) wel degelijk in de gemeente wonen. Deze controle wordt verricht op basis van de postcode.

Bij een verwerping van de aanvraag als gevolg van een vorm-, veiligheids- of identificatiecontrole dient het OCMW de aanvraag eventueel opnieuw in te dienen.

Beschrijving van de elektronische uitwisseling

Na ontvangst van het volledige dossier zal de KSZ de technische documentatie bezorgen aan de softwareleverancier die in de aanvraag aangeduid is en kan de uitwisseling van bestanden tussen het OCMW en de KSZ worden georganiseerd.

Concreet bezorgen de OCMW’s aan de KSZ een bestand met de inwoners van de gemeente die potentieel in aanmerking komen voor de maatregel. Op basis hiervan duidt de KSZ voor elk van deze inwoners aan of die al dan niet aan de voorwaarden beantwoordt om de betrokken maatregel te genieten.

Formulier

GSS OCMW - aanvraagformulier

Gebruikersreglement

Gebruikersreglement - OCMW

Lijst van sociale statuten

klanten versie

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be