Overzicht

Kankeropsporing

Organisatie van een gratis mammografie (50-69 jaar)

De Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren in het kader van hun opdrachten inzake preventieve gezondheidszorg tweejaarlijkse gratis mammografische screeningsonderzoeken voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar die niet behandeld worden voor borstkanker en geen regelmatig controleonderzoek ondergaan wegens een verhoogde kans op borstkanker.

Deze systematische mammografische screening wordt in twee fases uitgevoerd door erkende mammografische eenheden en erkende regionale screeningscentra. De erkende mammografische eenheden nodigen de betrokkene uit voor een eerste lezing; de erkende regionale screeningscentra verrichten een tweede lezing in afwezigheid van de betrokkene.

De federale overheid, die bevoegd is voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft er zich in een samenwerkingsakkoord toe verbonden het budget ter beschikking te stellen dat nodig is voor de honoraria van de zorgverstrekkers die de onderzoeken uitvoeren. Deze honoraria worden vereffend in toepassing van twee daartoe gecreëerde nomenclatuurnummers.

De Gemeenschappen dienen, overeenkomstig voormeld protocolakkoord, een uitnodigings- en recallprocedure te organiseren rond de mammografische screening.
De verschillende ziekenfondsen delen het INSZ van de bij hen aangesloten vrouwen tussen 50 en 69 jaar via het NIC mee aan de Kruispuntbank. De Kruispuntbank verricht vervolgens per INSZ een raadpleging van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters, enerzijds om het adres van de betrokkenen te achterhalen en aan het INSZ toe te voegen, anderzijds om na te gaan of alle betrokkenen wel degelijk voldoen aan de gestelde geslachts- en leeftijdsvoorwaarden. De lijst met INSZ's en overeenstemmende adresgegevens wordt nadien, via de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter beschikking gesteld van de erkende regionale screeningscentra. De gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen elk een lijst van de betrokkenen van hun eigen grondgebied en gaan per betrokkene na welk erkend regionaal screeningscentrum bevoegd is (elk erkend regionaal screeningscentrum is immers exclusief bevoegd voor welbepaalde gemeenten). Zij staan tevens in voor het verder meedelen aan de bevoegde erkende regionale screeningscentra van de wijzigingen van de voormelde persoonsgegevens (de mutaties). De erkende regionale screeningscentra staan ten slotte in voor het versturen van een brief aan de betrokkenen, waarin zij worden geïnformeerd over het screeningsprogramma en worden uitgenodigd om zich aan te bieden bij een erkende mammografische eenheid. Het is belangrijk op te merken dat de betrokkenen vrij zij om naar een erkend screeningscentrum van hun keuze te gaan.

Colorectale kanker

De Franstalige Gemeenschap voorziet nu een gelijkaardig screeningsprogramma voor colorectale kanker (kanker van de karteldarm of de endeldarm). Tot de doelgroep behoren alle personen (zowel vrouwen als mannen) tussen 50 en 74 jaar oud woonachtig in de Franstalige Gemeenschap en ingeschreven in het systeem van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Ook de Duitstalige Gemeenschap voorziet een screeningsprogramma dienaangaande.
De gevolgde procedure zou vergelijkbaar zijn met de procedure voor borstkankerscreening, met dat verschil dat ook mannen tot de doelgroep behoren en dat ruimere leeftijdsgrenzen gelden.

De Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zouden overigens elk slechts één bestand ontvangen, aan te wenden zowel voor de borstkankerscreening (zoals voorheen) als voor de screening van colorectale kanker (nieuw).

Per betrokkene wordt aangeduid of hij al dan niet enkel in aanmerking komt voor het screeningsprogramma voor colorectale kanker (vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud komen in aanmerking voor beide screeningsprogramma's).

Het weze opgemerkt dat de mededeling in eerste instantie uitzonderlijk door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou gebeuren, zonder tussenkomst van de verzekeringsinstellingen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou aan de hand van haar verwijzingsrepertorium nagaan welke personen bij een verzekeringsinstelling zijn ingeschreven, woonachtig zijn in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap en niet gekend zijn als behorende tot de doelgroep van de mammografische borstkankerscreening. Deze werkwijze dient een snelle eerste mededeling mogelijk te maken. Daarna zal evenwel worden teruggevallen op de hogervermelde werkwijze, met tussenkomst van de verzekeringsinstellingen.