Overzicht

Migrerende werknemers (Europese formulieren)

Information générale

Met de Verordeningen 1408/71 en 574/72 van de Raad van de Europese Unie (EU) wordt de coördinatie van de sociale zekerheidstelsels in de Europese Lidstaten nagestreefd, onder meer het vrij verkeer van de werknemers en de zelfstandigen in de lidstaten van de Europese Unie.

Door de uitwisseling van formulieren kan de sociaal verzekerde zijn sociale zekerheidsrechten laten gelden in landen van de EU ander dan het land waarin het recht werd geopend. Deze uitwisseling van formulieren tussen de instellingen van sociale zekerheid van de verschillende lidstaten wordt geleidelijk aan geautomatiseerd.

De Kruispuntbank vervult hierbij de rol van 'forwarding point' voor België. Dat wil zeggen dat alle elektronische uitwisselingen van Europese formulieren afkomstig van Belgische instellingen van sociale zekerheid naar de socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten en omgekeerd over de Kruispuntbank verlopen.

Usage

Op dit ogenblik wordt de automatisering doorgevoerd in de pensioensector en in de geneeskundige sector.

Wat de pensioensector betreft, zijn twee projecten te vermelden:

  • voor de identificatie van de migrerende werknemers worden in het kader van het Build 3+ project berichten uitgewisseld met Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Aan de hand van de uitgewisselde identificatiegegevens van de migrerende werknemers wordt hun loopbaanoverzicht samengesteld op de dag van hun pensioenaanvraag. Via de Kruispuntbank sturen en ontvangen de in België bevoegde instellingen, de vzw CIMIRe en de RVP, de gegevens naar en van de bevoegde instellingen in de andere lidstaten.
  • in het project Build 4 wisselen de bevoegde instellingen van de verschillende lidstaten berichten uit met het oog op het volledige loopbaanoverzicht. De bevoegde instelling in België, de RVP, onderzoekt momenteel de mogelijkheid om in XML-berichten uit te wisselen.

In de sector van de gezondheidszorg kunnen de lidstaten facturatiegegevens inzake gezondheidszorg van de migrerende werknemers uitwisselen. De in België bevoegde instellingen, die via de Kruispuntbank en het Europese netwerk gegevens uitwisselen, zijn de ziekenfondsen en het RIZIV. België wisselt nu reeds productiegegevens uit met Frankrijk en Portugal.