Overzicht

Sociale kennisgeving

Algemene informatie

De wetgever heeft een reeks maatregelen ingevoerd voor een betere inning van de sociale bijdragen, zowel voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de veertien socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Een van deze maatregelen betreft de sociale kennisgeving, die bij de betrokken actoren ook bekend is onder de naam "vierde weg".

De vierde weg houdt een verplichting in ten laste van de openbare of ministeriële ambtenaren die :

  • belast zijn met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde minstens 250 € bedraagt of met het leggen van beslag onder derden,
  • belast zijn met het verlijden van aktes die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp hebbe

om een bericht te versturen naar de inningsinstellingen van socialezekerheidsbijdragen (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen).

Na het versturen van het bericht betekenen de inningsinstellingen het bedrag van hun schuldvorderingen via elektronische weg. De kennisgeving geldt als beslag onder derden in handen van de openbare of ministeriële ambtenaren.

Indien de aldus voor beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, moeten de bij deze verplichting betrokken openbare of ministeriële ambtenaren de inninginstellingen van de bijdragen daarover inlichten, uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte.

De openbare en ministeriële ambtenaren die niet van toepassing tot toepassing werken, kunnen via het portaal van de sociale zekerheid toegang krijgen tot de applicatie waarmee ze hun berichten en informatie langs elektronische weg kunnen versturen.

Voorwaarde - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.