Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


38 resultaten voor "werkloosheid"

  Beraadslaging 23/200 van 03-10-2023

  Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank Ondernemingen en de federale overheidsdienst Financiën aan de Universiteit van Gent voor een studie over het Belgisch systeem van tijdelijke werkloosheid.

  Beraadslaging 23/154 van 04-07-2023

  Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de tewerkstelling “artikel 60, § 7” voor het vaststellen van het aantal arbeidsdagen die de betrokkene nodig heeft om recht op werkloosheidsuitkeringen te hebben (toepassing U_Benefit)

  Beraadslaging 16/003 van 04-04-2023

  Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en de uitbetalings-instellingen voor werkloosheidsuitkeringen in het kader van de controle van werkzoekenden (.pdf)

  Beraadslaging 22/028 van 03-05-2022

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening met het oog op de controle van de aangiften inzake tijdelijke werkloosheid (.pdf)

  Beraadslaging 05/022 van 09-11-2021

  Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) in de sector “uitkeringen” – raadpleging van gegevensbanken door de verzekeringsinstelling met het oog op de routering van de ASR-aanvraag naar de werkgever en/of de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen – routering van het door de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen ingevulde elektronisch inlichtingenblad (L500) naar de verzekeringsinstelling. (.pdf)

  Beraadslaging 20/096 van 26-10-2021

  Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot tijdelijke werkloosheid door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan diverse overheidsorganisaties voor de uitvoering van steunmaatregelen naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus. (.pdf)

  Beraadslaging 04/037 van 06-07-2021

  Mededeling van elektronische berichten met betrekking tot de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van ziekte (A052L) – ontwikkeling van een aangepaste variant ten behoeve van de werkloosheidssector en FEDRIS (Beroepsziekten). (.pdf)

  Beraadslaging 20/170 van 02-02-2021

  Communication de données à caractère personnel relatives au chômage temporaire par l’Office national de l’emploi au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding afin de contacter et d’accompagner les chômeurs temporaires --- Document uniquement disponible en NL (.pdf)

  Beraadslaging 21/004 van 12-01-2021

  Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het "Institut de recherches économiques et sociales” (LIDAM/IRES) van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) voor een studie over de impact van een versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen op de werkgelegenheid en andere uitkomstindicatoren (.pdf)

  Beraadslaging 20/122 van 05-05-2020

  Mededeling van persoonsgegevens over werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Vlaams Woningfonds voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake het toekennen van sociale leningen en sociale woningen (.pdf)

  Beraadslaging 18/152 van 06-11-2018

  Mededeling van persoonsgegevens door de Federale overheidsdienst Justitie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in het kader van de behandeling van de werkloosheidsdossiers van gedetineerden (.pdf)

  Beraadslaging 18/034 van 06-03-2018

  Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (PC111) met het oog op de uitbetaling van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen (.pdf)

  Beraadslaging 17/066 van 05-09-2017

  Mededeling van gegevens over werkgevers door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES) voor het onderzoeken van de schommelingen van de werkloosheid in België. (.pdf)

  Beraadslaging 16/043 van 03-05-2016

  De mededeling van het lidmaatschap van werkzoekenden door de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling voor de organisatie van gesprekken en hoorzittingen (.pdf)

  Beraadslaging 15/57 van 03-11-2015

  Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie voor het bepalen van de impact van de wijziging van de werkloosheidsregelgeving voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (.pdf)

  Beraadslaging 15/042 van 03-11-2015

  Mededeling van persoonsgegevens inzake tijdelijke werkloosheid door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het vaststellen van risicofenomenen en het controleren van de kwaliteit van authentieke persoonsgegevensbronnen (.pdf)

  Beraadslaging 15/004 van 03-02-2015

  Uit wisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het onderzoeken van loonschommelin gen voorafgaand aan werkloosheid (.pdf)

  Beraadslaging 14/096 van 04-11-2014

  Mededeling van persoonsgegevens door de werkloosheidskassen, de Rijksdienst voor Pensioenen en de Directie-generaal Personen met een handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch College en de verzekeringsinstellingen (.pdf)

  Beraadslaging 14/34 van 02-09-2014

  Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie voor het berekenen van de tegemoetkoming voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de wijziging van de werkloosheidsregelgeving (.pdf)

  Beraadslaging 14/002 van 14-01-2014

  Medede ling van persoonsgegevens door de verzekeringsinstellingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheids uitkeringen (elektronisch bericht L500) met het oog op de preventieve controle op cumulatie van uitkeringen (.pdf)

  Beraadslaging 13/074 van 02-07-2013

  U itwisseling van persoonsgegevens tussen de Belgische en Franse instellingen van sociale zekerheid bevoegd voor het bepalen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, gelijkgestelde uitkeringen en uitkeringen ingevolge loopbaanonderbreking of tijdskrediet (.pdf)

  Beraadslaging 13/045 van 07-05-2013

  Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de (Belgische) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het (Nederlandse) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voor het bepalen van het recht op uitkeringen ingevolge werkloosheid, loopbaanonderb reking of tijdskrediet en ziekte of arbeidsongeschiktheid (.pdf)

  Beraadslaging 12/04 van 02-10-2012

  Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid met het oog op het opvolgen van personen die binnen de werkloosheidsverzekering een sanctie opliepen (.pdf)

  Beraadslaging 10/015 van 01-02-2011

  Mededeling van persoonsgegevens door de sector werkloosheid aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (elektronisch bericht L035) (.pdf)

  Beraadslaging 10/031 van 04-05-2010

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op het terugvorderen van onrechtmatig betaalde werkloosheidsuitkeringen (.pdf)