Overzicht

Algemeen Coördinatiecomité

Rol, samenstelling en bevoegdheden

Het Algemeen Coördinatiecomité staat het Beheerscomité van de Kruispuntbank en het Informatieveiligheidscomité bij bij de vervulling van hun opdrachten. Hiertoe is het gelast alle initiatieven voor te stellen ter bevordering en ter bestendiging van de samenwerking binnen het netwerk, en alle maatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van de sociale gegevens van persoonlijke aard.

Het Algemeen Coördinatiecomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van omzeggens alle categorieën van instellingen van sociale zekerheid; voorts zijn een zevental federale overheidsdiensten (waaronder BOSA - FOD Beleid en Ondersteuning), Smals, het Rijksregister, de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging en de Gemeenschappen en Gewesten vertegenwoordigd. Overigens heeft elke instelling van sociale zekerheid of vereniging van meewerkende instellingen van sociale zekerheid het recht vertegenwoordigd te zijn in het Algemeen Coördinatiecomité en de werkgroepen die het eventueel opricht, bij de bespreking van elke aangelegenheid die de betrokken instelling of vereniging aanbelangt.

Hoewel de bevoegdheden van het Algemeen Coördinatiecomité in de wet slechts zeer algemeen worden omschreven, en, zo nodig, nader kunnen worden gepreciseerd bij koninklijk besluit, is dit Comité uitgegroeid tot het orgaan waar in onderling overleg tussen alle betrokkenen de concrete organisatie en uitbouw van het netwerk wordt voorbereid en een oplossing wordt gezocht voor alle ermee verwante problemen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid komt evenwel toe aan het Beheerscomité.

Overigens moet de Kruispuntbank het Algemeen Coördinatiecomité voorafgaandelijk om advies verzoeken inzake initiatieven tot bevoegdheidsverdeling van de gegevensopslag tussen de instellingen van sociale zekerheid.

Het Algemeen Coördinatiecomité stelt jaarlijks een activiteitenverslag op ten behoeve van het Beheerscomité van de Kruispuntbank en van de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben.

Prioriteiten 

Prioritaire projecten van de KSZ voor het werkingsjaar 2024 (tweetalig document)

Modelfiche 'projectaanvraag' (Appendix_4)

"Only once"-matrix voor de projecten die door de KSZ gecoördineerd worden

In het algemeen wordt de nadruk steeds meer gelegd op projecten betreffende administratieve vereenvoudiging en het principe dat gegevens eenmalig worden ingezameld (only once), wat tot uiting komt in een goede Return On Investment (ROI) en de zoektocht naar efficiëntie

 • processoptimalisatie
 • hergebruik van bestaande stromen / berichten
 • nadenken over projecten in algemene zin

De matrix geeft een zicht over 3 aspecten

 • stand van zaken van het programma “only once”
 • gegevensuitwisselingen vanuit en naar het netwerk van de sociale zekerheid
 • vermelding van het hergebruik van relevante authentieke bronnen

Presentatie van de matrix 

Werkgroepen

Binnen het Algemeen Coördinatiecomité werden zeven vaste werkgroepen opgericht:

 • De werkgroep Informatieveiligheid bespreekt de basisprincipes en de organisatie van de informatieveiligheid bij de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid.
 • De werkgroep Informatief portaal van de sociale zekerheid buigt zich over het informatieve luik van de portaalsite voor de sociaal verzekerde / burger. Meer in het bijzonder coördineert de werkgroep de werkzaamheden rond het ter beschikking stellen van geüpdatete inhoud en de nodige betrekkingen met het federale portaal.
 • De werkgroep DIMONA, DmfA en ASR (loon- en arbeidstijdgegevens) coördineert de informatisering van de inzameling, de verwerking en de uitwisseling van gegevens die onder meer voorkomen op de RSZ-aangiften.
 • De werkgroep Extranet begeleidt de invoering van de noodzakelijke evoluties van het extranet en meet de impact ervan op het niveau van de centrale technische architectuur en op het niveau van de instellingen. De werkgroep is ook een discussieplatform waarin de problemen en vragen in verband met het dagelijks gebruik van het extranet besproken worden.
 • De werkgroep Informaticabetrekkingen bespreekt de vragen en problemen met betrekking tot het gebruik van de toepassingen van de Kruispuntbank die de instellingen van sociale zekerheid aanbelangen (raadpleging Rijksregister, bijwerking bisregister, …). Deze werkgroep is belast met de invoering en implementatie van gemeenschappelijke normen en standaarden (XML); ten slotte houdt hij zich ook bezig met de gebruiksvoorwaarden van het portaal van de sociale zekerheid voor de transacties die ter beschikking zullen worden gesteld van de sociaal verzekerden.
 • De werkgroep Uitkeringsfraude werd belast met een studie van de impact van de verhoging van uitkeringen in bepaalde sectoren van de sociale zekerheid op andere uitkeringen van de sociale zekerheid.
 • De werkgroep e-Box heeft tot doel het vastleggen van de e-Box-dienst en van het desbetreffende project. Het uitgangspunt is om een beveiligde e-Box aan te maken voor elke burger die aansluit op de e-Box-dienst en om deze e-Boxen in verbinding te stellen met de toepassingen van de instellingen van sociale zekerheid die hierin in te vullen formulieren of documenten zullen deponeren. In een eerste fase werd een subwerkgroep belast met het voorbereiden van het concept en van het vastleggen van de gewenste functies.

Op basis van de aanvaarde projecten, werden eveneens ad-hocwerkgroepen opgericht. Zo worden bijvoorbeeld de gegevensuitwisselingen in productie of in fase van analyse tot en met ontwikkeling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid besproken in het kader van de goede realisatie van de respectievelijke opdrachten. In deze specifieke werkgroepen zijn alle betrokken instellingen vertegenwoordigd. Het projectbeheer, de werkzaamheden inzake analyse, ontwikkeling, uittesten, uitvoering en kwaliteitscontrole worden er besproken. De Kruispuntbank leidt deze werkgroepen en staat in voor het secretariaat.

Lijst van werkgroepen voorzitters

Werkgroepen

Voorzitter

Informatieveiligheid

B. Colin

Informatief portaal van de sociale zekerheid

P. Petereyns

DIMONA, DmfA en ASR

K. Snyders

Extranet

J. Jochmans

Informaticabetrekkingen

J. Jochmans

SSH

F. Tomasetti

Databank opbouw aanvullende pensioenen

P. Petereyns

Internationale Betrekkingen

P. Petereyns

e-Box burger

P. Petereyns

Uitkeringsfraude

P. Petereyns

FOD Financiën

P. Petereyns

Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

C. Brijs