Overzicht

Beheerscomité

Rol en samenstelling

Het Beheerscomité beheert de instelling. Het geeft de nodige richtlijnen inzake de toepassing van de Kruispuntbankwet en geeft adviezen over voorstellen tot wijziging van de wetten en koninklijke besluiten die op de Kruispuntbank en de werking van het netwerk van de sociale zekerheid betrekking hebben. De voogdijminister raadpleegt het comité betreffende alle materies die hij nodig acht.

Samenstelling

  • een voorzitter,
  • een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelfstandigen enerzijds en van de meest representatieve werknemersorganisaties anderzijds,
  • een aantal vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College (deze zijn enkel stemgerechtigd voor de materies inzake wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen),
  • een aantal vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid (deze hebben raadgevende stem).

Regeringscommissarissen

Krachtens het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, worden de vergaderingen van het Beheerscomité bijgewoond door twee regeringscommissarissen.

  • De regeringscommissaris vertegenwoordiger van de voogdijminister
  • De regeringscommissaris vertegenwoordiger van de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort, die ter beschikking staat van de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren.
  • De regeringscommissarissen zijn onder andere belast met de externe doelmatigheids- en doeltreffendheidscontrole, binnen het kader van wat in de bestuursovereenkomst is afgesproken. Hun rol is echter niet beperkt tot controle; ze moeten voornamelijk worden gezien als de vertegenwoordigers van een andere partij binnen een contractuele relatie, waarbij beide partijen gezamenlijk streven naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen op de meest efficiënte manier.

Samenwerking

Krachtens het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zaken, sluiten de Regeringscommissarissen een samenwerkingsprotocol af met de persoon belast met het dagelijks beheer van de openbare instelling van sociale zekerheid met het oog op de opvolging van de uitvoering van de bestuursovereenkomst.

De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal bereiden de maandelijkse vergaderingen van het Beheerscomité voor en wonen deze bij.

Zoals elke openbare instelling van sociale zekerheid, staat de Kruispuntbank onder de controle van het Rekenhof. Haar financiële rekeningen worden bovendien door een bedrijfsrevisor gecontroleerd.

Leden van het Beheerscomité

Voorzitter 

Greta D'Hondt (NL)

Ondervoorzitters

Marie-Noëlle Vanderhoven (FR)
Koen Meesters (NL)

Regeringscommissaris

Nora Bougata (FR)

Afgevaardigde van de Minister van Financiën (Begroting)

Wouter Eerdekens (FR)

Als vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en van de meest representatieve organisaties van zelfstandigen

Renaud Francart (FR)
UCM

Marie-Noëlle Vanderhoven (FR)
Verbond van Belgische Ondernemingen

Hendrik De Wit (NL)
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf

Bart Meert (NL)
AGORIA ICT

Bertel Cousaert (NL)
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

Als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties

Koen Meesters (NL)
A.C.V.

Philippe Borsu (FR)
A.B.V.V.

Katrien Allaert (NL)
A.C.L.V.B.

Anne Leonard (FR)
A.C.V.

Olivier Pintelon (NL)
A.B.V.V.

Als vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College

Patrick Verertbruggen (NL)
Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Tom De Spiegeleer (NL)
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Vertegenwoordigers van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Jean-Marc Vandenbergh (FR)
RVA

Anne Vanderstappen (NL)
RSVZ

Koen Snyders (NL)
RSZ