Overzicht

Aansluitingsgegevens Zelfstandigen

Algemene informatie

Binnen het netwerk van de sociale zekerheid beheert het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) een secundair netwerk waar elf sociale verzekeringsfondsen (verder afgekort als "SVF") deel van uitmaken.

Het "Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders" of kortweg ARZA wordt beheerd door het RSVZ en heeft onder meer de volgende kenmerken:

 • Het ARZA is grotendeels een verwijzingsrepertorium waarin gemeenschappelijke basisgegevens opgeslagen zijn die elke RSVZ-dienst, de SVF's of de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid nodig hebben.
 • Het wordt in hoofdzaak gevoed op basis van informatie die geleverd wordt door het secundaire netwerk (meer bepaald de SVF's).
 • Het vormt de kern van het informaticasysteem van het sociale statuut van de zelfstandigen. De gegevens over aanverwante dossiers, zoals kinderen die een recht op kinderbijslag openen en de partners van de zelfstandigen hebben in hoofdzaak een verwijzingsfunctie.

In ARZA zijn geen inhoudelijke gegevens geregistreerd over:

 • de sociale bijdragen van een betrokken zelfstandige; de berekening en de inning van de sociale bijdragen behoort tot de opdrachten van de SVF's die hiervoor over een eigen informatica-omgeving beschikken
 • een rust- of overlevingspensioen; deze gegevens worden wel gecentraliseerd bij het RSVZ, maar bevinden zich op een ander platform
 • de uitbetaling van kinderbijslag; ook hier bevindt het dossier zich bij de diverse SVF's

Via het netwerk van de KSZ kunnen wel de gegevens betreffende de loopbaan van een zelfstandige geraadpleegd worden.

Onder "loopbaan" wordt hier verstaan: "de periodes dat een persoon onderworpen is aan het sociale statuut van de zelfstandigen en waarin hij/zij vanuit die hoedanigheid bepaalde rechten en plichten heeft binnen de sector van de zelfstandigen". Deze periodes kunnen betrekking hebben op actieve en/of gelijkstelde periodes (tijdens dewelke de persoon niet actief is als zelfstandige, maar toch binnen het stelsel van de zelfstandigen blijft). De activiteit kan deeltijds of voltijds uitgeoefend worden (als bij- of hoofdberoep).

Naast de SVF's is het RSVZ de enige instelling die zich kan uitspreken over het al dan niet onderworpen zijn aan het sociale statuut van de zelfstandigen.

Gebruik

Met de raadpleging van ARZA kan men de volgende gegevens verkrijgen:

 • het INSZ van de zelfstandige,
 • het ondernemingsnummer van de zelfstandige (indien een manszaak),
 • het nummer van het SVF in het RSVZ-netwerk,
 • het ondernemingsnummer van het SVF,
 • het segment van de loopbaan,
 • de begin- en einddatum van de aansluiting als zelfstandige,
 • de bijdragereeks, die verwijst naar de categorie van sociale bijdragen die door de zelfstandige verschuldigd zijn (voorlopige, verschuldigd voor een activiteit in hoofdberoep, in bijberoep, …),
 • de beslissing van het RSVZ omtrent de periodes die gelijkgesteld worden met een periode van activiteit.

Via de elektronische distributiestroom deelt het RSVZ bovendien automatisch mee wanneer personen een zelfstandigenactiviteit starten of stopzetten. Vroeger dienden deze personen hiervan aan verschillende instellingen van sociale zekerheid het bewijs te leveren door middel van papieren attesten. Het afleveren van deze attesten vormde een belasting voor de SVF's.

De elektronische gegevensstroom is beperkt tot de mededeling van gegevens over de periode van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Het is de registratie van de datum van aansluiting (eerste vestiging als zelfstandige of een herneming van een beroepsactiviteit als zelfstandige na een onderbreking van minimaal één kwartaal) en van stopzetting (schrapping bij het SVF) die via het netwerk worden doorgestuurd.

Op basis van de bijdragereeks kunnen de bestemmelingen bepalen of de zelfstandige activiteit als een gewoonlijke en hoofdzakelijke bezigheid moet worden beschouwd.

Instellingen die willen weten welke attesten verstuurd zijn voor een persoon die bij hen gekend is en waarvoor een dossier werd geïntegreerd in het personenrepertorium van de Kruispuntbank, kunnen het opvolgingsbestand, dat alle verstuurde berichten bevat, elektronisch raadplegen.

Technische documentatie

Webservices

Klassieke A1-stromen

 • A301
 • L301
 • L302

Voorwaarden - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen SCSZ in verband met het ARZA