Overzicht

Handicap

Algemene informatie

Talrijke instanties die werkzaam zijn binnen of buiten de sociale sector moeten over informatie met betrekking tot de personen met een handicap beschikken, onder meer de officiële erkenning van een handicap of het recht op een uitkering aan persoon met handicap.

De KSZ heeft zich als doelstelling gesteld om de toegang tot een maximaal aantal gegevens met betrekking tot de handicap te automatiseren en hierbij gebruik te maken van een beperkt aantal webservices.

De huidige drie gegevensleveranciers zijn de volgende:

 • DGPH
 • VSB – Vlaamse Sociale Bescherming
 • Kind en Gezin

De volgende beslissingen zijn voorzien bij die gegevensleveranciers

Kind en Gezin

Nieuwe regeling voor de toekenning van verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen (groeipakket) - gegevens vanaf 1/01/2019 beschikbaar begin april 2019

Enkel erkenning, voor de rechten zie de kinderbijslagsector

VSB

Hulp aan bejaarden in Vlaanderen

Enkel rechten

DGPH

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratieuitkering (heel België)

Hulp aan bejaarden (behalve in Vlaanderen),

Verhoogde kinderbijslag - nieuwe regeling (behalve in Vlaanderen)

Verhoogde kinderbijslag - oude stelsel (heel België)

Fiscale voordelen (heel België)

Verhoogde tegemoetkoming van de ziekenfondsen (heel België)

Sociale kaarten (heel België)

Erkenning + rechten (behalve kinderbijslag) + sociale kaarten

Evolutie

 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal een webservice implementeren voor de raadpleging van zijn gegevens tegen eind 2019.
 • De “Agence pour une Vie de Qualité” (AVIQ) heeft haar principeakkoord verleend voor de toegang tot haar gegevens.
 • De KSZ zal voor Brussel Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) en voor de Duitstalige Gemeenschap de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) contacteren voor een ontsluiting van hun gegevens.
 • De KSZ onderhandelt ten slotte met de partners over de invoering van notificatie-uitwisselingen waarbij wordt meegedeeld dat er een evolutie is op het vlak van de handicap.

Gebruik

Vier businessdiensten worden op dit ogenblik gebruikt:

 1. Raadplegingen van de beslissingen inzake handicap via een webservice
 2. Webapplicaties (MyHandicap en eTHAB)
 3. Overmaken van gegevens in het kader van het project van de geharmoniseerde sociale statuten
 4. Overmaken van beslissingen inzake handicap in batch

1. Raadplegingen van de beslissingen inzake handicap via een webservice (H3)

Aan de hand van de webservice Handiservicev2 kunnen de beslissingen inzake handicap bij de drie gegevensleveranciers worden geraadpleegd voor wat de gegevens betreft die hem aanbelangen. De dienst levert de volgende soorten gegevens:

 • de mate waarin de laatste aanvraag is geëvolueerd,
 • de medische erkenning van de kinderen en volwassenen en meer details over 4 handicaps die aanleiding geven tot fiscale voordelen,
 • de rechten,
 • de sociale kaarten,
 • de betalingen.

De informatie met betrekking tot de handicap is beschikbaar wanneer het administratief dossier volledig is en het medische onderzoek heeft plaatsgevonden (kan verschillende maanden duren). De functionele blok over de evolutie van het dossier geeft reeds aanwijzingen over het dossier nog voor de beslissing is genomen.

Versie 1 van de dienst is nog steeds beschikbaar maar ze geeft enkel toegang tot de beslissingen van de DGPH. Ze wordt nog gebruikt door de instellingen die geen behoefte hebben aan de Vlaamse gegevens maar ze wordt niet meer geleverd aan de nieuwe klanten. Deze zou niet meer worden gebruikt wanneer de bevoegdheden van Kind en Gezin en van de VSB door de Franstalige, Brusselse en Duitstalige tegenhangers zijn overgenomen.

Beschikbare diensten

 • Handiservice V1 : (wordt niet meer aan de nieuwe partners geleverd)
 • Handiservice V2 : (raadpleging van de drie leveranciers)

2. Webapplicaties (MyHandicap en eTHAB) 

De gegevensleveranciers stellen webapplicaties ter beschikking van de personen met een handicap en van hun lasthebbers zodat ze een aanvraag kunnen indienen of de aanvraag raadplegen.

In de applicatie MyHandicap wordt in detail weergegeven welke documenten in het dossier ontbreken.

Aan de hand van de toepassing eTHAB kan een aanvraag worden ingediend voor een Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB), nu ZBO genoemd (ZorgBudget voor Ouderen), en kunnen de THAB-gegevens worden geraadpleegd.

De professionals hebben tevens toegang tot deze applicaties in de volgende gevallen:

 • de gemeentebesturen brengen aanvragen in en raadplegen MyHandicap,
 • de maatschappelijk assistenten van de ziekenfondsen doen dit ook in het kader van hun stilzwijgend mandaat,
 • de maatschappelijk assistenten van de OCMW’s raadplegen eveneens MyHandicap en ETHAB in het kader van het stilzwijgend mandaat,
 • de Vlaamse zorgkassen en de verenigingen ter behartiging van de belangen van de personen met een handicap werden recent gemachtigd om MyHandicap te raadplegen, enkel voor wat hun leden betreft.

Beschikbare applicaties

 • MyHandicap : beschikbaarstelling door de DGPH
 • eThab : applicatie van de VSB

3. Overmaken van gegevens in het kader van het project van de geharmoniseerde sociale statuten

De bevoegde partners inzake handicap voeden de buffergegevensbank die in het kader van het project Geharmoniseerde sociale statuten wordt gebruikt (zie fiche GSS).

4. Overmaken van beslissingen inzake handicap in batch

Er vinden gegevensuitwisselingen in batch plaats tussen de partners bevoegd inzake handicap, tussen deze laatsten en de kinderbijslagsector. Deze instellingen maken elkaar attesten over met de businessgegevens.

Een vertaling van deze beslissing naar XML wordt aan de VSB overgemaakt voor de kinderen met een totaal van 15 punten.

De partners die bevoegd zijn inzake handicap maken attesten aan die allerlei rechten genereren. Bepaalde van die uitwisselingen zouden op termijn plaatsvinden in het kader van het project van de Geharmoniseerde sociale statuten.

Berichten

 • A651 (aanvraag) / A652 (antwoord met businessgegevens): overmaken van beslissingen tussen partners bevoegd inzake handicap en tussen deze laatsten en de instanties uit de kinderbijslagsector:
 • A023: bericht over de chronisch zieken aan de VSB:
 • A003: bericht om de verhoogde tegemoetkoming bij de ziekenfondsen te activeren:
 • A800: attest voor een vermindering van de onroerende voorheffing:
 • A802: attest overgemaakt aan Vlabel en aan de FOD Financiën voor een vermindering van de btw bij de aankoop van een wagen of van de verkeersbelasting:

Deze berichten worden niet meer verdeeld aan nieuwe gebruikers.

Technische documentatie

De instellingen die bevoegd zijn inzake handicap gebruiken uitsluitend het XML-formaat. Om toegang te krijgen tot hun gegevens moet er online een beroep worden gedaan op de webservices SOAP.

Raadplegingen in batch zijn tevens mogelijk; ze houden echter het gebruik van het LDM-protocol in dat door de KSZ voor haar batch-uitwisselingen ter beschikking wordt gesteld

Webservices SOAP

Stromen A1

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen

Aquaflanders

AViQ

BIPT

OCMW

DGO4

DGO7

DSL

Kind en Gezin – Groeipakket

Lage-emissiezone

Dienst van de studietoelagen in Vlaanderen

SFPD

BGHM

SPP IS

GOB

VMSW

VSB/ZBO

VWF

Wonen Vlaanderen