Overzicht

Sociale Maribel

Algemene informatie

Maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector voorzien voor bepaalde werknemers uit de non-profitsector (gezondheidsinrichtingen, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, beschutte werkplaatsen,…) in een vermindering van de door hun werkgever verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.

De doelstelling van de maatregel, "Sociale Maribel" genoemd, bestaat erin bijkomende werkgelegenheid te scheppen. Wat de uitvoering van de Sociale Maribel betreft, kunnen de betrokken sectoren vrij onderhandelen over het gebruik van het budget, voor zover de middelen worden gebruikt voor het bereiken van voormelde doelstelling. Elke sector heeft een specifiek fonds Sociale Maribel met eigen werkwijze en informatiebehoeften.

Een KB voorziet ook een aantal controleprocedures. De controle van het totale werkvolume gebeurt niet via de KSZ. Een andere procedure houdt echter een controle in van persoonsgegevens en is daarom via de KSZ verlopen.

Gebruik

Meer bepaald moet worden nagegaan of een persoon meer of minder verdient dan een bepaalde grenswaarde die bepaald is in het KB. Het zijn de lonen van de werknemers die via het Fonds Sociale Maribel betaald worden, die gecontroleerd moeten worden.

De fondsen voor Sociale Maribel (privé-sector) geven de lijst met de gegevens van de personen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die instaat voor het doorsturen van de gegevens via de KSZ naar de RSZ. Na controle antwoordt de RSZ via de KSZ aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor de werknemers die niet voldoen aan de voorwaarde van de maximale loonkosten vordert het fonds daarna de onterecht toegekende kredieten terug bij de werkgever. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de effectieve loonkosten, zoals meegedeeld in het antwoord voor deze specifieke gevallen.

Technische documentatie

Klassieke A1-stromen