Overzicht

Verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering

Algemene informatie

Het systeem van verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg goedkoper voor bepaalde groepen.

Dit systeem wordt geregeld door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor dit systeem in de mate dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen op sociaal vlak en/of op inkomensvlak.

De doelgroepen van de verhoogde tegemoetkoming

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging kan op twee manieren worden geopend.

Automatisch door het ziekenfonds waarbij de betrokkene is ingeschreven of aangesloten op basis van zijn recht op één van onderstaande voordelen of op basis van één van onderstaande situaties:

  • het leefloon ingesteld bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, op voorwaarde dat hij dat leefloon daadwerkelijk heeft ontvangen gedurende een ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden
  • de steun die geheel of gedeeltelijk door de federale overheid ten laste wordt genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, op voorwaarde dat hij die steun daadwerkelijk heeft ontvangen gedurende een ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden
  • de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van 22 maart 2001
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ingesteld bij de wet van 1 april 1969, alsook de rechthebbende die het recht op de rentebijslag behoudt
  • een tegemoetkoming die wordt toegekend aan een persoon met een handicap krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • het kind met een handicap waarvan de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % is vastgesteld door een arts van de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde NBMV, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 22°, van de wet
  • het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde wees in de zin van artikel 32, eerste lid, 20°, van de wet

Na een onderzoek van de inkomens van het betrokken gezin, uitgevoerd door het ziekenfonds dat als beheerder van het dossier is aangewezen, op voorwaarde dat het gezin sinds een bepaalde periode, referentieperiode genaamd, over inkomsten beschikte waarvan het belastbare jaarlijkse brutobedrag niet het in artikel 21 bedoelde grensbedrag bereikt en dat het gezin niet automatisch recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

Zie het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (BS 29/01/2014)

Gebruik

Dankzij de automatisering van de gegevensstromen zijn de papieren attesten die de sociaal verzekerde bij de bevoegde instellingen van sociale zekerheid moest verkrijgen om te kunnen bewijzen dat hij onder het personeel toepassingsgebied van de betrokken stelsels viel, vervangen door een elektronische gegevensstroom tussen deze instellingen en het ziekenfonds waarbij de begunstigde aangesloten is.

Het voordeel van deze elektronische stromen is dat de sociaal verzekerde zelf niets meer hoeft te doen en dat de gegevensuitwisseling op een snellere en meer betrouwbare manier verloopt.

Raadpleging van het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming

De dienst HealthCareInsurance laat toe om het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor de sociaal verzekerde rechtstreeks online te raadplegen bij de ziekenfondsen.

Technische documentatie

Webservice SOAP

HealthCareInsurance

Klassieke A1-Stromen