Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2127 resultaten

Beraadslaging 24/104 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (FOREM, VDAB, ACTIRIS en ADG) aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en aan de uitbetalingsinstellingen voor de controle van de voorwaarde van inschrijving als werkzoekende bij de toekenning van uitkeringen en de schorsing van de uitbetaling van de uitkeringen aan de personen die zich uitschrijven als werkzoekende

Beraadslaging 24/100 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met het oog op het vaststellen van de situatie betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector uitkeringen zelfstandigen).

Beraadslaging 24/098 van 04-06-2024

Mededeling van gegevens door diverse actoren uit de sociale sector aan het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) met het oog op het opmaken van de Waalse arbeidsrekeningen

Beraadslaging 24/096 van 04-06-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van het onderzoek “short-time work in Belgium”.

Beraadslaging 24/014 van 04-06-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen (UA) voor het onderzoeken van atypische werkgelegenheidsvormen (project CHANGE)

Beraadslaging 24/009 van 04-06-2024

Beraadslaging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de fod financiën aan het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de ziekenfondsen in het kader van de toepassing van het systeem van verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Beraadslaging 23/022 van 04-06-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de Waalse overheidsdienst Financiën in het kader van de toekenning van verminderingen van de onroerende voorheffing (project GSS) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 22/220 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de kinderbijslagfondsen aan de Waalse overheidsdienst Financiën met het oog op de toekenning van een vermindering op de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 22/004 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Opgroeien regie, Iriscare, het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan het agentschap Wonen in Vlaanderen, Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voor het toekennen van premies via het MijnVerbouwLoket

Beraadslaging 18/046 van 04-06-2024

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 15/048 van 04-06-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers voor de toepassing van het stelsel van de flexi-jobs in diverse sectoren en ten behoeve van de gepensioneerden

Beraadslaging 14/086 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de "Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie" in het kader van de toekenning van herhuisvesting- en huurtoelagen

Beraadslaging 14/081 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid, aan de hand van het elektronisch bericht A014

Beraadslaging 07/062 van 04-06-2024

Mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan diverse instellingen van sociale zekerheid

Beraadslaging 24/094 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid met het oog op het toekennen van voordelen aan sociaal verzekerden die zich in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) bevinden

Beraadslaging 24/092 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens over het overbruggingsrecht tussen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de federale overheidsdienst Financiën in het kader van de fiscale controle van de belastingplichtigen die uitbetalingen hebben gekregen in het kader van het overbruggingsrecht

Beraadslaging 24/090 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de gezinsbijslagactoren aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor het verlengen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming

Beraadslaging 24/086 van 07-05-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel met het oog op het toekennen van individuele financiële hulp en collectieve financiële tegemoetkomingen – project geharmoniseerde sociale statuten – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende voordelen

Beraadslaging 24/078 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake de sectorale en intersectorale convenanten

Beraadslaging 24/074 van 07-05-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Onderzoeksgroep Economie van de KU Leuven in het kader van een onderzoek inzake automatisering en tewerkstelling

Beraadslaging 24/005 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in het kader van de vaststelling van de rechten en verplichtingen van zelfstandigen (het IPPENS bestand)

Beraadslaging 23/018 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan Iriscare voor het vervullen van zijn opdrachten inzake bemiddeling en regeling van geschillen

Beraadslaging 19/106 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op het toekennen van steun voor de economische ontwikkeling en transitie van ondernemingen en het erkennen/registreren van uitzendbureaus en particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Beraadslaging 18/180 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor het toekennen van opstartsteun voor een ondernemingsproject en steun voor ondernemers die actief zijn in een tewerkstellingscoöperatie

Beraadslaging 16/008 van 07-05-2024

Oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande