Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2127 resultaten

Beraadslaging 24/084 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Territoire, Logement, Patrimoine, énergie, Département du Logement” in het kader van de implementatie van de premies en tegemoetkomingen, in het bijzonder voor renovatie en energie --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/082 van 02-04-2024

Wederzijdse uitwisseling van identificatiegegevens tussen de Federale Pensioendienst (België) en de Centrale de Compensation (Zwitserland) in de strijd tegen onterechte betalingen en sociale fraude

Beraadslaging 24/068 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de uitoefening van de opdrachten van de gerechtelijke politie die aan de domaniale agenten werden toevertrouwd --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/066 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de verwerking van de toegangsaanvragen tot het beroep van personenvervoerder en het nazicht van de documenten voorgelegd door de overtreders --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/064 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Franse Gemeenschap met het oog op de verificatie en actualisatie van de identificatiegegevens van derden die in de Mimesis-databank zijn opgenomen --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/058 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van bepaalde financieringen en subsidies

Beraadslaging 24/056 van 02-04-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de federale en gefedereerde organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan het bestuur Brussel Huisvesting voor de toekenning, de opvolging en de controle van de huurtoelage – project “geharmoniseerde sociale statuten” – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende rechten

Beraadslaging 24/026 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, algemene directie Economische Reglementering, afdeling Telecommunicatie, in het kader van de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een toepassing om na te gaan of een persoon in aanmerking komt voor het sociaal internetabonnement (project GSS)

Beraadslaging 23/226 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling Telecommunicatie in het kader van de toekenning van het sociaal telecomtarief “nieuwe regeling” (project GSS)

Beraadslaging 22/264 van 02-04-2024

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden - beraadslaging nr. 22/264 van 28 oktober 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 22/130 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de stad Gent met het oog op de toekenning van diverse aanvullende voordelen (online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”) - beraadslaging nr. 22/130 van 20 juni 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 17/088 van 02-04-2024

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gerechtsdeurwaarders

Beraadslaging 05/022 van 02-04-2024

Aangiften van sociale risico’s in de sector “uitkeringen” en de sector “geneeskundige verzorging” – raadpleging van gegevensbanken door de verzekeringsinstelling met het oog op de routering van de ASR-aanvraag naar de werkgever en/of de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen – routering van het door de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen ingevulde elektronisch inlichtingenblad (L500) naar de verzekeringsinstelling

Beraadslaging 24/054 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door SIGEDIS aan het contactcenter van de sociale zekerheid en aan de sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in uitvoering van het « Federal Learning Account »

Beraadslaging 24/050 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan het AVIQ met het oog op de uitvoering van zijn ombudsopdrachten inzake kinderbijslag --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/048 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement van het Département du Sol et des Déchets van de Direction de l’assainissement des sols van de Waalse Overheidsdienst met het oog op de realisatie van oriëntatie- en karakterisatiestudies en de uitreiking van het bodemattest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/044 van 05-03-2024

Goede praktijken die toegepast moeten worden bij het gebruik van publieke cloud diensten

Beraadslaging 24/040 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche, Département de l’Investissement, Direction des PME met het oog op het bepalen van de kwalificatie van de ondernemingen in het kader van het ondernemingspaspoort (“Passeport Entreprise”) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/038 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Waalse Overheidsdienst Financiën met het oog op de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden voor het Waalse Gewest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/034 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de organisaties bevoegd inzake gezinsbijslag aan de Federale Pensioendienst (FPD) voor het uitbetalen van de arbeidsongevallenrenten in de openbare sector

Beraadslaging 24/032 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden voor het vervullen van de taken die tot hun bevoegdheid behoren.

Beraadslaging 24/030 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor het beheren van de databank rijopleiding en vakbekwaamheid (ROV) en het uitvoeren van de handhavingsbevoegdheden

Beraadslaging 23/058 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsinstellingen aan diverse actoren van de sociale sector door middel van de dienst “HDIIndemnityAllowance”

Beraadslaging 22/268 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (FEDASIL) voor het bepalen van de bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer

Beraadslaging 20/032 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan “l’ Office de la Communauté Germanophone pour une vie autodéterminée (OVA)” voor de integratie van personen met een handicap --- Document enkel beschikbaar in het Frans