Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2098 resultaten

Beraadslaging 23/104 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de inrichter en de pensioeninstelling van het stelsel van de aanvullende pensioenen van de bedienden van de bouwsector voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. (.pdf)

Beraadslaging 23/098 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan de Pensioenkas van de Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement door middel van de webtoepassing DOLSIS. (.pdf)

Beraadslaging 23/096 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan Hydralis met het oog op het beheer en de uitvoering van het pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden van VIVAQUA. (.pdf)

Beraadslaging 23/094 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Opgroeien regie, IRISCARE, het Waalse Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de energiehuizen voor het toekennen van de MijnVerbouwLening. (.pdf)

Beraadslaging 17/002 van 02-05-2023

Raadpleging van de Dimona-gegevens door de directie Externe Invordering en de directie Betalingsfaciliteiten van het departement Invordering van het operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit (DGO7). (.pdf)

Beraadslaging 16/087 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Iriscare, het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) en het Agentschap Opgroeien regie aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen in het kader van de toekenning van het basisondersteuningsbudget. (.pdf)

Beraadslaging 08/071 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens vervat in « Handichild » (bericht A652) aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen teneinde bepaalde rechten automatisch aan personen met een handicap toe te kennen (.pdf)

Beraadslaging 23/082 van 04-04-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOREM aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de toepassing van de reglementering met betrekking tot de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor doelgroepen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/080 van 04-04-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door bepaalde overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor doeleinden van intern beheer --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/076 van 04-04-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de inrichter van het stelsel van de aanvullende pensioenen voor de arbeiders (PC 120) en de bedienden (PC 214) van de textielnijverheid voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. (.pdf)

Beraadslaging 16/033 van 04-04-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in het kader van het Vlaams doelgroepenbeleid (.pdf)

Beraadslaging 16/003 van 04-04-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en de uitbetalings-instellingen voor werkloosheidsuitkeringen in het kader van de controle van werkzoekenden (.pdf)

Beraadslaging 23/060 van 07-03-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Franse Gemeenschap in het kader van de aanmaak van een dossier voor de begeleiding van de leerling (DaccE). --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/056 van 07-03-2023

Mededeling van informatie van ondernemingen en zelfstandigen door de fondsen voor bestaanszekerheid van de sectoren van de bouw (PDOK) en de bewaking (FBZB) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de toepassing van de regels inzake de inhoudingsplicht (artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969) (.pdf)

Beraadslaging 23/003 van 07-03-2023

De ter beschikking stelling van de ISI+kaart en de EU Digitale COVID Certificaten aan de betrokkene via de digitale portefeuille (.pdf)

Beraadslaging 22/294 van 07-03-2023

Verwerking van persoonsgegevens betreffende verschillende statuten door het “Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie” in het kader van de toekenning van kredieten en voor de kandidaat-huurders en de huurders van de huurhulp (project GSS) - --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/234 van 07-03-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Statbel en de federale overheidsdienst Financiën aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het gebruik van het microsimulatiemodel BELMOD (.pdf)

Beraadslaging 22/230 van 07-03-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROLOCUS met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) van 28 april 2003 (VVSG-stelsel) (.pdf)

Beraadslaging 22/046 van 07-03-2023

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekte- en - Invaliditeitsverzekering (RIZIV) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor het vaststellen van de verplichting tot het betalen van de responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit door de werkgevers (.pdf)

Beraadslaging 20/110 van 07-03-2023

Mededeling door sommige instellingen van sociale zekerheid aan de “Société Wallonne du Crédit Social” van persoonsgegevens met het oog op het beheer van de aanvragen van sociaal krediet en de toekenning ervan - --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 20/090 van 07-03-2023

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de controle van de financiële hulp en bepaalde voorschotten door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding FOREM in het kader van de toekenning van een opleidingspremie --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 11/016 van 07-03-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten in het kader van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (.pdf)

Beraadslaging 23/040 van 07-02-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de “Direction des instruments économiques et outils financiers” (DIOF) van het departement Bodem en Afvalstoffen van de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu met het oog op het beheer van de dossiers inzake heffingen op niet-huishoudelijk afval in Wallonië. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/038 van 07-02-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de “Direction des instruments économiques et outils financiers” (DIOF) van het departement Bodem en Afvalstoffen van de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu met het oog op het beheer van de dossiers inzake heffingen op watergebruik. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)