Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2126 resultaten

Beraadslaging 18/046 van 04-07-2023

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 23/138 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het kader van de toekenning van verminderingen op de onroerende voorheffing (project GSS).

Beraadslaging 23/130 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kunstwerkcommissie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de uitbetalingsinstellingen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten

Beraadslaging 23/126 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door de MIVB voor de toekenning van een tariefvermindering of een gratis abonnement (project “GSS”)

Beraadslaging 23/124 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het project “Working in the arts” (WITA)

Beraadslaging 23/120 van 06-06-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Polder van het Land van Waas en bepaalde wateringen met het oog op het optimaliseren van de invordering van de belastingen.

Beraadslaging 23/116 van 06-06-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction des Licences d’armes van de Waalse overheidsdienst Economie, emploi et Recherche (SPW EER) in het kader van het beheer van de dossiers inzake wapenvergunningen (invoer, uitvoer, overdracht voor tweeërlei gebruik), attesten en embargo's

--- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 20/260 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van persoon met een handicap door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in het kader van het automatiseringsproject van de afgifte en de verlenging van de kosteloze kaart begeleider

Beraadslaging 19/022 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de sociale schulden van werkgevers door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan kredietverleners voor het sluiten en beheren van kredietovereenkomsten en voor het controleren van hun eigen agenten

Beraadslaging 13/010 van 06-06-2023

Creatie van de gegevensbank “aanvullende pensioenen” en mededeling van gegevens door SIGEDIS aan diverse instanties

Beraadslaging 11/035 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid aan de MIVB

Beraadslaging 05/050 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens uit het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen (ARZA) van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan bepaalde instellingen van sociale zekerheid

Beraadslaging 23/114 van 12-05-2023

Mededeling van informatie door diverse actoren van de sociale sector aan het steunpunt werk van de ku leuven voor het opstellen van de vlaamse arbeidsrekening

Beraadslaging 23/110 van 02-05-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles » in het kader van de opvolging en het beheer van infectieziekten. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/108 van 02-05-2023

Toegang van de Waalse overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur tot de Kruispuntbankregisters in het kader van de controle, de opsporing van administratieve en strafrechtelijke overtredingen en het beheer van de administratieve geldboeten en sancties op het vlak van verkeersveiligheid, openbare werken, vervoer, beheer van het openbaar domein, binnenscheepvaart en bepaalde milieu-overtredingen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/106 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOREM aan InterUI en aan de OCMW’s met het oog op de bezoldiging van de PWA-werknemers voor de prestaties verricht bij een PWA-gebruiker. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/104 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de inrichter en de pensioeninstelling van het stelsel van de aanvullende pensioenen van de bedienden van de bouwsector voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. (.pdf)

Beraadslaging 23/098 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan de Pensioenkas van de Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement door middel van de webtoepassing DOLSIS. (.pdf)

Beraadslaging 23/096 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan Hydralis met het oog op het beheer en de uitvoering van het pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden van VIVAQUA. (.pdf)

Beraadslaging 23/094 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Opgroeien regie, IRISCARE, het Waalse Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de energiehuizen voor het toekennen van de MijnVerbouwLening. (.pdf)

Beraadslaging 17/002 van 02-05-2023

Raadpleging van de Dimona-gegevens door de directie Externe Invordering en de directie Betalingsfaciliteiten van het departement Invordering van het operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit (DGO7). (.pdf)

Beraadslaging 16/087 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Iriscare, het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) en het Agentschap Opgroeien regie aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen in het kader van de toekenning van het basisondersteuningsbudget. (.pdf)

Beraadslaging 08/071 van 02-05-2023

Mededeling van persoonsgegevens vervat in « Handichild » (bericht A652) aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen teneinde bepaalde rechten automatisch aan personen met een handicap toe te kennen (.pdf)

Beraadslaging 23/082 van 04-04-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOREM aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de toepassing van de reglementering met betrekking tot de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor doelgroepen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 23/080 van 04-04-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door bepaalde overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor doeleinden van intern beheer --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)