Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2098 resultaten

Beraadslaging 22/292 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de Vlaamse woonmaatschappijen met het oog op het controleren van de verplichting van sociale huurders tot inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). (.pdf)

Beraadslaging 22/290 van 06-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen (UA) voor het uitvoeren van een onderzoek over armoede bij kinderen met een handicap. (.pdf)

Beraadslaging 22/288 van 06-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven voor het onderzoeken van het effect van ruimtelijke barrières en taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden. (.pdf)

Beraadslaging 22/248 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de Vlaamse woonmaatschappijen met het oog op het controleren van de inschrijvingsverplichting van sociale huurders. (.pdf)

Beraadslaging 22/116 van 06-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – KU Leuven) voor het realiseren van een studie inzake kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen (.pdf)

Beraadslaging 21/054 van 06-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het departement Economie van de Universiteit van Stockholm met het oog op een studie over de gevolgen van de invoering van flexi-jobs op de arbeidsmarkt sedert 2015 (.pdf)

Beraadslaging 18/142 van 06-12-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van het onderzoeksproject “arbeidsloopbanen als structurele determinanten van sociale ongelijkheden in algemene en oorzaakspecifieke invaliditeit en mortaliteit” (.pdf)

Beraadslaging 17/055 van 06-12-2022

Raadpleging van de kadasters van de gezinsbijslagen (ORINT & Opgroeien regie) door het Vlaams Woningfonds voor het toekennen van de bijzondere sociale leningen en de huurwaarborgleningen en het toepassen van de regelgeving inzake de verzekering gewaarborgd wonen (.pdf)

Beraadslaging 14/081 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid, aan de hand van het elektronisch bericht A014 (.pdf)

Beraadslaging 11/020 van 06-12-2022

Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-databank, de DIMONA-databank en het Personeelsbestand aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Vlaams Woningfonds met het oog op het toepassen van de regelgeving inzake de verzekering gewaarborgd wonen (.pdf)

Beraadslaging 22/286 van 23-11-2022

Communication de données à caractère personnel par l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et par l’Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) au département flamand « Werk en Sociale Economie » (DWSE), en vue de l’octroi d’un bonus emploi plus aux travailleurs indépendants débutants à titre principal --- Document uniquement disponible en néerlandais (.pdf)

Beraadslaging 22/280 van 08-11-2022

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Vlaamse afvalintercommunales voor het uitvoeren van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. (.pdf)

Beraadslaging 22/278 van 08-11-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Département d’Economie appliquée van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) voor het inschatten van de impact van het systeem van de dienstencheques op het jobaanbod van de gebruikers van het programma en op de bestaande verschillen op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. (.pdf)

Beraadslaging 22/035 van 08-11-2022

De mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen met het oog op de correcte berekening van de verschuldigde bijdragen en de uitvoering van onderzoeken in het kader van de strijd tegen sociale fraude (.pdf)

Beraadslaging 21/212 van 08-11-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de instellingen bevoegd voor de kinderbijslag aan het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie in het kader van de toekenning van leningen en aan de kandidaat-huurders en de huurders van de huursteun --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 05/047 van 08-11-2022

Raadpleging van het kadaster van de gezinsbijslagen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen (.pdf)

Beraadslaging 22/264 van 28-10-2022

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden (.pdf)

Beraadslaging 22/260 van 04-10-2022

Mededeling van persoonsgegevens aan het Département de l’Inspection économique et sociale van de Waalse Overheidsdienst via de webtoepassing DOLSIS (.pdf)

Beraadslaging 22/256 van 04-10-2022

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction de l’Emploi et des Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche (DG06) van de Waalse Overheidsdienst (SPW) in het kader van de aflevering van beroepskaarten aan vreemdelingen die een zelfstandige activiteit mogen uitoefenen op het Belgisch grondgebied --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/254 van 04-10-2022

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Rekenhof voor het realiseren van een audit over de toegang tot en de uitstroom uit het buitengewoon onderwijs (.pdf)

Beraadslaging 22/252 van 04-10-2022

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de parkeerkaarten voor personen met een handicap door Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van de Vlaamse regelgeving inzake de lage-emissiezones (.pdf)

Beraadslaging 22/250 van 04-10-2022

Verwerking van persoonsgegevens door VIVAQUA met het oog op de toekenning van een sociale tussenkomst aan de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (GSS-project) (.pdf)

Beraadslaging 22/246 van 04-10-2022

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft in het kader van de organisatie en de uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/244 van 04-10-2022

Mededeling van persoonsgegevens door de federale verzekeringsinstellingen aan de Waalse verzekeringsinstellingen met het oog op het beheer van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden --- Document enkel beschikbaar in het Frans (.pdf)

Beraadslaging 22/192 van 04-10-2022

Verdere verwerking van gegevens op werkgeversniveau van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) door de Nationale Bank van België (NBB) voor wetenschappelijke doeleinden (.pdf)