Overzicht

ASR

Algemene informatie

Wanneer een sociaal risico zich voordoet, moet de sociaal verzekerde en/of zijn werkgever hiervan aangifte doen aan de bevoegde instelling van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (en de uitbetalingsinstellingen), de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) of bij de ziekenfondsen. Gegevens over periodes van niet-tewerkstelling met genot van socialezekerheidsuitkeringen zijn rechtstreeks uitgewisseld tussen de betrokken instellingen van sociale zekerheid. 

Gebruik

Om te beginnen is er een gegevensstroom waarmee de uitbetalingsinstellingen de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid meedelen aan het netwerk van de sociale zekerheid. Instellingen kunnen de gegevens in verband met periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid tevens raadplegen.

In dit kader deelt de sector jaarlijkse vakantie de rechten inzake jaarlijkse vakantie mee (vakantiedagen en vakantiegeld). Het betreft rechten voor arbeiders en leerlingen die onder het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor werknemers ressorteren, met uitzondering van zeelieden ter koopvaardij.

Fedris geeft maandelijks de gunstige beslissingen door aan het netwerk. Deze informatie omvat de aard van de beslissing, de beslissingscode en het percentage.

De verzekeraars arbeidsongevallen geven via Fedris maandelijks de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door, alsook het (de) percentage(s).

De verzekeringsinstellingen delen per kwartaal informatie mee over de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte. Bovendien wordt er o.m. informatie gegeven over het type dagen, de aard van de uitkering, de periodes enz... Tegelijkertijd heeft het NIC een opvolgingsbestand gecreëerd waarin al de verstuurde berichten worden opgeslagen. Dit opvolgingsbestand kan geraadpleegd worden om te zien welke berichten voor een bepaald INSZ werden verstuurd en om de inhoud van een attest op te vragen.

Technische documentatie

Webservices

Klassieke A1-stromen

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens ASR moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen SCSZ in verband met ASR-gegevens