Overzicht

Bijdragebonnen

Algemene informatie

Iedere werknemer, zelfstandige, gepensioneerde of sociaal verzekerde die over een vervangingsinkomen beschikt, kan indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij zijn ziekenfonds de wettelijke verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen genieten.

De instellingen van sociale zekerheid die bijdragen innen (voor de werknemers en de zelfstandigen) of inhoudingen doen (de gepensioneerden) en de instellingen van sociale zekerheid die vervangingsinkomens (in de sector van de werkloosheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten) toekennen, melden de betaalde bijdragen en inhoudingen of de vervangingsinkomens elektronisch aan de ziekenfondsen die bijgevolg het recht op de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen kunnen openen.

Een elektronische bijdragebon bevat o.m. gegevens over:

  • de gepresteerde arbeidstijd of werkloosheidsdagen 
  • de ziekte- en invaliditeitscodes
  • het toegekende pensioen

Gebruik

Deze elektronische stroom vervangt onder andere de oude bijdragebons die de sociaal verzekerden ontvingen van hun werkgever (voor de werknemers), sociaal verzekeringsfonds (voor de zelfstandigen), pensioenuitbetalingsinstelling (gepensioneerden) of instelling die vervangingsinkomens toekent. Vervolgens moesten de sociaal verzekerden deze bon binnenbrengen bij hun ziekenfonds.

In uitzonderlijke gevallen kan het echter toch nog gebeuren dat papieren attesten dienen afgeleverd te worden meer bepaald in het geval dat het INSZ gekend bij de werkgever, sociaal verzekeringsfonds, pensioenuitbetalingsinstelling of instelling die vervangingsinkomens toekent niet hetzelfde is als bij de ziekenfondsen of wanneer de betrokkene niet aangesloten is bij een ziekenfonds. In dat geval zal een papieren attest worden afgeleverd dat overgemaakt wordt aan de betrokkene (via de werkgever, sociaal verzekeringsfonds of pensioenuitbetalingsinstelling) met de vraag het binnen te brengen bij de verzekeringsinstelling van zijn keuze.

De ziekenfondsen die een dergelijke papieren bijdragebon ontvangen dienen deze niet alleen inhoudelijk te verwerken; ze dienen vooral de correcte identificatie van de betrokken persoon te onderzoeken. Via een elektronisch bericht melden ze aan de verzendende instelling van het attest wat de correcte identificatie is bij de ziekenfondsen. Deze elektronische gegevensstroom leidt in de praktijk tot het verbeteren van de identificatie zowel bij de verzendende als de ontvangende instellingen.In het geval de ziekenfondsen een elektronisch bericht (ten onrechte) hebben aanvaard of verworpen, beschikken zij over de mogelijkheid dit elektronisch te melden aan de verzender van de berichten en eventueel een elektronisch bericht terug op te vragen.
Het pensioenkadaster vervult een centrale rol in de gegevensstroom attesten gezondheidszorg gepensioneerden omdat zowel de berichten van de RVP, het RSVZ als de berichten van de pensioenuitbetalingsinstellingen die gegevens aan het pensioenkadaster verstrekken, langs het pensioenkadaster naar het netwerk van de sociale zekerheid worden verstuurd.

Alle verstuurde elektronische attesten worden opgeslagen in een Opvolgingsbestand bij de RSZ, het RSVZ, de RVA of het Pensioenkadaster dat consulteerbaar is door de ziekenfondsen en het RIZIV. Ingeval een persoon niet langer verzekerd is omdat bijdragebescheiden ontbreken, laat de consultatie van het Opvolgingsbestand toe de betrokkene adequaat te adviseren. Wanneer voor de betrokkene geen berichten zijn verstuurd dient hij persoonlijke documenten voor te leggen die bewijzen dat er attesten dienden te worden overgemaakt. Deze documenten zullen voor verder onderzoek worden overgemaakt aan een daartoe opgerichte Administratieve cel bij het RIZIV die ook kan tussenkomen bij de verzenders van de berichten.

Ten slotte werd de niet vergoedbare periode voor de zelfstandigen, van toepassing bij het begin van de arbeidsongeschiktheid, verkort van drie maanden tot één maand. Aangezien de bijdragebons zelfstandigen slechts op jaarbasis worden overgemaakt dienden de ziekenfondsen aanvullend te beschikken over een consultatie van de verzekerbaarheidsgegevens bij de sociale verzekeringsfondsen zelf via het netwerk van de sociale zekerheid zodat ze in voorkomend geval sneller de verzekerbaarheid kunnen vaststellen. Daartoe werd in een elektronische raadpleging voorzien.

Ingeval de elektronische doorgave van een bijdragebon niet lukt omwille van een integratieprobleem, dat wordt vastgesteld op het niveau van de Kruispuntbank, dan wordt in principe een papieren bijdragebon afgeleverd aan de werkgever met de vraag hem over te maken aan de werknemer die hem dan moet binnenbrengen bij de verzekeringsinstelling.

Indien een verzekeringsinstelling vaststelt dat de verzekerbaarheid van een werknemer niet in regel is wegens het ontbreken van een bijdragebon of als gevolg van een bijdragebon met kwaliteitsproblemen of een onvolledige bijdragebon, dan kan zij de tussenkomst vragen van de Administratieve cel bij het RIZIV (Dienst Administratieve Controle). De Administratieve cel kan dan een bewijs van voorlopige verzekerbaarheid overmaken aan de verzekeringsinstelling.

Via de A911 worden gegevens over alle papieren bijdragebons overgemaakt aan het RIZIV (Administratieve cel) wat de behandeling van de vragen van de verzekeringsinstellingen vergemakkelijkt.

Technische documentatie

Klassieke A1-stromen