Overzicht

Gegevens uit de werkloosheidssector

Algemene informatie

De werkloosheidssector evolueert voortdurend; de opdrachten evolueren doorheen de tijd in functie van de beleidsbeslissingen. De verschillende opdrachten van de werkloosheidssector zijn gebaseerd op twee grote pijlers:

 • de begeleiding en opvolging van de werkzoekenden 
 • de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen en de controle ervan

De begeleiding en opvolging van de werkzoekenden

Een deel van de opdrachten die onder deze pijler vallen wordt beheerd door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten:

 • Actiris in het Brusselse Gewest
 • ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) in de Duitstalige Gemeenschap
 • Forem (Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle) in het Waalse Gewest 
 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) in het Vlaamse Gewest.

Via hun regelmatige en bevoorrechte contacten met de werkzoekenden helpen deze instanties bij het uitstippelen van een gepersonaliseerd traject van terugkeer naar werk. Dit traject omvat bijvoorbeeld hulp bij de zoektocht naar werk op basis van de bestaande competenties van de werkzoekende of hulp bij de zoektocht naar een opleiding teneinde de bestaande competenties te versterken of nieuwe competenties te verwerven.

Ingevolge de zesde Staatshervorming zijn bepaalde federale bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten. Dit is het geval voor de vaststelling van de doelgroepen (Activa, doorstromingsprogramma, enz.), de plaatselijke tewerkstellingsagentschappen (PWA) of andere hulp en premies.

Het vaststellen van de doelgroepen

Voor het Vlaamse Gewest werd het Departement Werk en Sociale Economie belast met de definitie van de nieuwe reglementering, terwijl de VDAB belast werd met de uitvoering ervan.

De volgende doelgroepen werden gedefinieerd door de Vlaamse overheid:

 • de laag- en middengeschoolde jonge werknemers (< 25 jaar) en jongeren met een leerovereenkomst 
 • oudere werknemers (+ 55 jaar) die aangeworven worden en in dienst gehouden worden 
 • DBSO-jongeren (- 25 jaar) met een deeltijdse arbeidsovereenkomst

Een werkgever die een persoon uit deze doelgroepen aanwerft kan aanspraak maken op een vermindering van de sociale bijdragen.

Voor het Brusselse Gewest wordt er momenteel een analyse verricht teneinde de bestaande doelgroepen te wijzigen. In afwachting van de gewijzigde reglementering worden de bestaande doelgroepen (Activa, Activa jongeren, SINE, doorstromingsprogramma, ...) beheerd door Actiris en/of de RVA.

In het Waalse Gewest worden de bestaande doelgroepen behouden. Deze doelgroepen worden beheerd door Forem en de RVA in afwachting van een nieuwe reglementering die in de loop van 2017 in werking zal treden en die de doelgroepen als volgt definieert:

 • jongeren (< 25 jaar + andere criteria)
 • langdurig werklozen (12 maanden werkloosheid + andere criteria)
 • inschakelingsovereenkomsten

Personen die tot één van deze doelgroepen behoren zullen aanspraak kunnen maken op een activeringsuitkering.

Voor de Duitstalige Gemeenschap werd nog geen definitieve beslissing genomen en blijft de RVA verantwoordelijk voor de opvolging en het beheer van de doelgroepen.

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

Elk gewest heeft een instelling aangeduid die verantwoordelijk is voor de opvolging van deze maatregel. Er werden nog geen wijzigingen in de reglementering gedefinieerd.

 • Brussels Gewest: Actiris
 • Vlaams Gewest: / (RVA)
 • Waals Gewest: Forem
 • Duitstalige Gemeenschap: ADG

Andere premies en uitkeringen

De gevolgen van de zesde Staatshervorming voor de andere premies en uitkeringen (o.a. premie voor de overschakeling van een zwaar beroep naar een lichter beroep, hulp voor de opvang van een kind, ...) werden nog niet geconcretiseerd. De gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten kunnen evenwel een aanvraag hiertoe indienen.

Een ander deel van de opdrachten die onder deze pijler vallen wordt beheerd door de uitbetalingsinstellingen (UI :   ABVV, ACV, ACLVB en HVW) die de werkzoekenden ondersteunen bij de verschillende stappen: hulp bij het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen, hulp bij het indienen van een vrijstellingsaanvraag, hulp in het kader van de controlegesprekken,…
De uitbetalingsinstellingen zullen in de toekomst steeds vaker in contact staan met de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten die verschillende opdrachten van de RVA hebben overgenomen.

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en de controle ervan

De uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen blijft een federale bevoegdheid. De uitbetalingsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling en de RVA is verantwoordelijk voor de controle van de uitbetaling en de vaststelling van de reglementering.

Een aantal opdrachten van de RVA met betrekking tot de controle van de werklozen werd geregionaliseerd. De volgende maatregelen werden geregionaliseerd en bijgevolg overgenomen door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten:

 • controle van de werkzoekenden: is een persoon beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zo ja, gaat ze actief op zoek naar werk? 
 • controle van de jongeren in beroepsinschakelingstijd: een schoolverlater zonder werk dient een beroepsinschakelingstijd van minimum één jaar te doorlopen alvorens recht te hebben op een inschakelingsuitkering (een soort werkloosheidsuitkeringen die beperkt zijn in de tijd en die uitsluitend bestemd zijn voor schoolverlaters)
 • de toekenning van bepaalde vrijstellingen van controle (bv. vrijstelling voor het hervatten van studies) 

De planning voor de implementatie is verschillend voor elk gewest, maar de regionalisering zou voltooid moeten zijn tegen 01/01/2017.

De tijdelijke werkloosheid werd niet geregionaliseerd en blijft dus een federale bevoegdheid. De controle van dit type werkloosheid blijft de verantwoordelijkheid van de RVA. De uitbetaling gebeurt door de uitbetalingsinstellingen.

Gebruik

De gegevens die door de werkloosheidssector ter beschikking gesteld worden binnen het KSZ-netwerk zijn hoofdzakelijk de volgende:

 • uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen
 • recht op werkloosheidsuitkeringen en op inschakelingsuitkeringen
 • beslissingen met betrekking tot de controle (sancties - resultaten van de contole inzake beschikbaarheid - vrijstellingen)
 • activeringsuitkeringen (met betrekking tot doelgroepen)
 • tijdelijke werkloosheid
 • inschrijving als werkzoekende bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (in uitvoering)
 • ...

Technische documentatie

Webservices

A1 stromen

Voorwaarden - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen in verband met werkloosheid